Søk

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

Legatet fremmer vitenskapelig arbeid innen tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

Legatet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

(Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 27. august 2001 og 13. januar 2005.)

 

§ 1

Stiftelsen består av Direktør Gustav Smidth og hustru Maria Smidths legat og Godseier Herman Wedel- Jarlsbergs legat. Sammenslåingen av de to legatene ble besluttet i 2000 og grunnkapitalen ble satt til kr 1.000.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til å fremme tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen og gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomiteen velger selv sin leder.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.