Søk

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

Stiftelsen skal fremme tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av vitenskapelige stipend ved NTNU.

Midlene tildeles etter innstilling fra en egen fagkomite.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter
for
Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

(Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 27. august 2001 og 13. januar 2005.)

§ 1

Stiftelsen består av Direktør Gustav Smidth og hustru Maria Smidths legat og Godseier Herman Wedel- Jarlsbergs legat. Sammenslåingen av de to legatene ble besluttet i 2000 og grunnkapitalen ble satt til kr 1.000.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til å fremme tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener knyttet til dette gjennom utdeling av viten-skapelige stipend ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen og gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomiteen velger selv sin leder.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »