Søk

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utviklingen innen de teknologiske fagene ved NTNU.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 200 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utviklingen innen de teknologiske fagene ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være lærer/underviser ved NTNU

- drive med utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Stiftelsens vedtekter ble opprinnelig fastsatt av høgskolestyret ved Norges tekniske høgskole 9. november 1989. Etter innstilling fra stiftelsens styre av 31/12 2006 / 4.1.2007, ble endringer vedtatt av Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 15. februar 2007, S-sak 10/07, og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 1. januar 2009.

§ 1

SEVU er en ideell stiftelse og ble under navnet Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU) opprettet i 1989 for å være et aktivt formidlende bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomhet ved Norges tekniske høgskole (NTH) og brukere innenfor industri, annet næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av de oppgaver som ble tillagt SEVU er senere overtatt av NTNUs Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning, nå NTNU Videre.

§ 2

SEVUs formål er å støtte utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.  Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, og som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utvikling innen de teknologiske fag ved NTNU.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er 200 000,00 og den skal være urørlig.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer. NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

§ 5

Stiftelsen skal ha en Fagkomité på minst 4 medlemmer, som oppnevnes av Rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ett medlem oppnevnes etter forslag fra SINTEF, ett medlem skal være en professor knyttet til NTNUs fakulteter som tilbyr etter- og videreutdanning for sivilarkitekter og/eller sivilingeniører, to medlemmer oppnevnes fra virksomheter som benytter NTNUs etter- og videreutdanningstilbud. Oppnevningen skjer for 4 år av gangen, der minst to oppnevnes hvert annet år. Gjenoppnevning for maksimalt én ny periode kan finne sted.

Fagkomiteens oppgave er å foreslå utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling(er). Ett års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 6

Endringer i disse vedtekter må godkjennes av NTNUs rektor.

Translate »