Søk

Osebergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond til vern om fornminner)

Fondets hovedformål er å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning.

Fondet skal aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning. Dette gjennomføres ved å gjøre fornminner tilgjengelige og forståelige slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.

Osebergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner) ble opprettet i 1988. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

Osebergfondet (Gabriel Gustafsons Minnefond til vern om fornminner)

 (Stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

 

§ 1.

Fondet ble stiftet i 1988 ved avsetning av kr. 1 million fra professor Gabriel Gustafsons datter, Elisabeth Clausons dødsbo.

§ 2.

Fondet skal være et eget selvstendig fond, forbundet med Fridtjof Nansens fond ved felles styre, bestående av 6 personer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekt av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 3.

Fondets grunnkapital, kr. 1.034.609, som ikke må røres, skal anbringes således som for alminnelige stiftelsers midler til enhver tid bestemt: den skal økes ved avsetning av 10% av den årlige renteavkastning og kan forøvrig økes ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte.

§ 4.

Den resterende del av årsrenten skal anvendes til støtte for vern av fornminner.

Fondets hovedformål er å aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning, ved å gjøre fornminner tilgjengelige og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.

Midlene skal benyttes til følgende formål:

1. Skjøtsel av fornminner i samsvar med rettledning fra arkeologiske fagfolk, med sikte på resultat av varig karakter. Skjøtsel innebærer rydding, pleie, tilretteleg­ging, skilting og annen form for informasjon. Fortrinnsvis prioriteres initiativ fra lokalsamfunn, av kommunal eller privat art. Tiltak hvor tilsvarende bidrag tilveiebrin­ges på annen måte kan prioriteres.

2. Påskjønnelse av personer som har gjort verdifulle funn, oppdagelser eller verneinnsats, og lojalt har fulgt kulturminne­lovens bestemmelser, og derved har beriket den lokale kulturhistorien. Kandidater foreslås av arkeologiske fagfolk. Inntil 1/10 av den årlige tildelingssum kan benyttes til dette.

3. Forskning som bidrar til ny kunnskap og formidling av lokalhistorie.

Til bekjentgjørelse av fondet kan det brukes inntil 1/15 av den årlige tildelingssum.

§ 5.

Utdeling etter 4.1, 4.2 og 4.3 skjer etter søknad, og foretas av en komité bestående av de til enhver tid fungerende bestyrere av de 5 arkeologiske landsdelsmuséer.

§ 6.

Når fondets styre måtte finne avgjørende grunner til delvis eller i sin helhet ikke å anvende den disponible del av årsrenten, skal denne tillegges fondets kapital eller oppspares for anvendelse et senere år. Forøvrig er fondet underlagt samme kontroll og regnskapsrevisjon som Nansenfondet.

§ 7.

Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentliggjø­res i forbindelse med beretningen om Nansenfondets virksomhet.

Translate »