Søk

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Stiftelsen deler ut midler for å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektoren av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt. Dette inkluderer bl.a. industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring. Det skal legges særlig vekt på å bidra til at resultater fra forskning føres videre til forretningsmessig virksomhet, og å styrke kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet. Aktivitet knyttet til industriell markedsføring vil bli spesielt prioritert.   Støtte kan gis i form av

  • bidrag til forskningsarbeid
  • bidrag til gjesteforelesninger og seminarer
  • stipend eller prisbelønning for løsning av vesentlige oppgaver eller annen form for innsats innen stiftelsens formål.

Prisbelønninger kan også gis til yngre, lovende kandidater som har fullført doktoringeniørgrad med tilknytning til stiftelsens formål. Den enkelte pris skal ikke være under 25 000 kroner.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter
for
Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

(Vedtatt av Høgskolestyret 01.10.92 Endringer vedtatt av Høgskolestyret 13.12.95 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1

Denne stiftelsen er under navnet Bernt Fossums Fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU, opprettet ved gavemidler fra A/S Stormbull i anledning NTNUs 50-års jubileum. Etter fisjon i 1988 representeres giverne nå av Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er kr 750.000,-. Den må ikke røres uten ved enstemmig styrevedtak.

§ 4

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 5

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp for fagkomiteen som utdeles etter deres bestemmelse. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 6

Stiftelsens formål er gjennom tilståing av midler å medvirke til fremme av anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektor av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt. Dette innbefatter bl.a. industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Det skal legges særlig vekt på å bidra til at resultater fra forskning føres videre frem til forretningsmessig virksomhet, og å styrke kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet. Aktivitet knyttet til industriell markedsføring vil bli spesielt prioritert.

Tildeling kan gis i form av:

• bidrag til forskningsarbeid
• bidrag til gjesteforelesninger og seminarer
• stipend eller prisbelønning for løsning av vesentlige oppgaver eller annen form for innsats innen fondets formål. Prisbelønning skal også kunne tildeles yngre, lovende kandidater som har fullført doktor-ingeniør grad med tilknytning til fondets formål. Den enkelte pris skal ikke være under kr 25.000,-.

§ 7

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene og ett medlem blant NTNUs vitenskapelig personale knyttet til siv.ing. utdanningen. Oppnevningen skjer for tre år om gangen med adgang til gjenvalg. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 8

Endringer i stiftelsens vedtekter kan finne sted etter gjensidig overenskomst mellom styrene i Stormbull-selskapene, Foinco-selskapene og rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

Translate »