Søk

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Fondet fremmer teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Prioriterte søknader bidrar til at resultater fra forskning

  • føres videre til forretningsmessig virksomhet
  • styrker kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet.

Aktivitet knyttet til industriell markedsføring er spesielt prioritert.  

 

Støtte gis i form av

  • bidrag til forskningsarbeid
  • bidrag til gjesteforelesninger og seminarer
  • stipend 

Det deles tradisjonelt ut støtte i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

(Vedtatt av Høgskolestyret 01.10.92 Endringer vedtatt av Høgskolestyret 13.12.95 og 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Denne stiftelsen er under navnet Bernt Fossums Fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU, opprettet ved gavemidler fra A/S Stormbull i anledning NTNUs 50-års jubileum. Etter fisjon i 1988 representeres giverne nå av Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er kr 750.000,-. Den må ikke røres uten ved enstemmig styrevedtak.

§ 4

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 5

Styret stiller hvert år til rådighet et beløp for fagkomiteen som utdeles etter deres bestemmelse. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 6

Stiftelsens formål er gjennom tilståing av midler å medvirke til fremme av anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektor av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt. Dette innbefatter bl.a. industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Det skal legges særlig vekt på å bidra til at resultater fra forskning føres videre frem til forretningsmessig virksomhet, og å styrke kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet. Aktivitet knyttet til industriell markedsføring vil bli spesielt prioritert.

Tildeling kan gis i form av:

• bidrag til forskningsarbeid
• bidrag til gjesteforelesninger og seminarer
• stipend eller prisbelønning for løsning av vesentlige oppgaver eller annen form for innsats innen fondets formål. Prisbelønning skal også kunne tildeles yngre, lovende kandidater som har fullført doktor-ingeniør grad med tilknytning til fondets formål. Den enkelte pris skal ikke være under kr 25.000,-.

§ 7

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene og ett medlem blant NTNUs vitenskapelig personale knyttet til siv.ing. utdanningen. Oppnevningen skjer for tre år om gangen med adgang til gjenvalg. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 8

Endringer i stiftelsens vedtekter kan finne sted etter gjensidig overenskomst mellom styrene i Stormbull-selskapene, Foinco-selskapene og rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

Translate »