Søk

Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Legatet gir støtter til innkjøp og innbinding av vitenskapelig litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Støtten kan benyttes av hovedfagsstudenter, kandidater til magister- og doktorgraden og andre forskere.

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Instituttet direkte til bruk i tråd med formålet. 


Vedtekter

FOR

Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 17. desember 1974. Endring vedtatt 18. juni 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. desember 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Legatets grunnfond var opprinnelig NOK 39.479,48. I 2001 ble grunnfondet økt til NOK 300.000,-. Grunnfondet skal være urørlig og det kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp - eventuelt innbinding -av vitenskapelig litteratur ved Klassisk og romansk institutt, fransk seksjon ved Universitetet i Oslo, til bruk for hovedfagsstudenter, kandidater til magister- og doktorgraden og andre forskere. Fagleder ved Fransk seksjon godkjenner etter forslag fra seksjonens bokkomité hvorledes den disponible avkastning skal anvendes. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse. Hvis Klassisk og romansk institutt, fransk seksjon eller franskfaget, blir nedlagt, overføres avkastningen til Universitetsbiblioteket i Oslo, og avkastningen anvendes til samme eller lignende formål.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »