Søk

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester.

Aktuelle fagområdene er bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi. 

Foreleserne bør ha arbeidet i en av følgende

–       forretningsbank
–       sentralbank
–       offentlig finansadministrasjon
–       internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter

eller ha jobbet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Det gis støtte til både kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

Det gis også støtte til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Du må være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for å søke støtte.

 

Fondet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Vedtatt av Det akademiske kollegium 3. april 1959, endret av Det akademiske kollegium 19. oktober 1979, 30. oktober 1987 og 18. juni 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum
1. oktober 1957. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 250.000,-. Grunnkapitalen er urørlig. Den kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

§3.

De disponible midler som ikke er brukt i løpet av vedkommende år, kan brukes i senere år etter fagkomitéens bestemmelse.

Med samtykke av Den norske Banks representant kan også grunnkapitalen angripes når dette måtte være nødvendig for å engasjere en foreleser som det anses av særlig betydning å sikre seg.

§4.

Fondets skal ha en fagkomité på tre medlemmer med personlige vararepresentanter, oppnevnt av henholdsvis Universitetet i Oslo, styret i Statsøkonomisk forening og Den norske Bank.

Fondets fagkomité fremsetter forslag for universitetet om hvem som bør inviteres som gjesteforelesere. Fagkomitéen er videre universitetet behjelpelig med tilleggsarrangementer som nevnt i §2.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§6.

Eventuelle vedtektsendringer må godkjennes av så vel fondets fagkomité som Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og Den norske Banks styre.

Translate »