Søk

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester.

Aktuelle fagområdene er bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi. 

Foreleserne bør ha arbeidet i en av følgende

–       forretningsbank
–       sentralbank
–       offentlig finansadministrasjon
–       internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter

eller ha jobbet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Det gis støtte til både kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

Det gis også støtte til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Du må være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for å søke støtte.


Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2024
 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO


Fondet dekker utgifter

(1) i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og

(2) til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender og reisestipender.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsparagraf. Du må

(1)        være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO
(2)        ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO, eller
(3)        ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)


Utfyllende om gjesteforelesning(er)

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller ha særlig engasjert seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Det er aktuelt å støtte kortvarige gjesteforelesninger og noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

 

Søknadsfristen er 30. mars

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Vedtatt av Det akademiske kollegium 3. april 1959, endret av Det akademiske kollegium 19. oktober 1979, 30. oktober 1987 og 18. juni 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum
1. oktober 1957. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 250.000,-. Grunnkapitalen er urørlig. Den kan økes ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

§3.

De disponible midler som ikke er brukt i løpet av vedkommende år, kan brukes i senere år etter fagkomitéens bestemmelse.

Med samtykke av Den norske Banks representant kan også grunnkapitalen angripes når dette måtte være nødvendig for å engasjere en foreleser som det anses av særlig betydning å sikre seg.

§4.

Fondets skal ha en fagkomité på tre medlemmer med personlige vararepresentanter, oppnevnt av henholdsvis Universitetet i Oslo, styret i Statsøkonomisk forening og Den norske Bank.

Fondets fagkomité fremsetter forslag for universitetet om hvem som bør inviteres som gjesteforelesere. Fagkomitéen er videre universitetet behjelpelig med tilleggsarrangementer som nevnt i §2.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§6.

Eventuelle vedtektsendringer må godkjennes av så vel fondets fagkomité som Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og Den norske Banks styre.

Translate »