Søk

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stiftelsen støtter forskning innenfor faget husdyravl ved NMBU, fortrinnsvis ved finansiering av forskningsprosjekter.


Utlysning

Søknadsfrist 01.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 43 000,00 NOK
 

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 43 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskningsprosjekter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

§ 1

Fondet er opprettet ved testamentarisk gave fra professor Samson Berge og hustru Tomine Johanne Berge i henhold til testament datert 26. mars 1976.

§ 2

Grunnkapitalen var 27.06.90 kr 1.088.750,04. Kapitalen skal hvert år økes med en tidel av renteavkastningen.

§ 3

Fondet skal tjene til støtte for forskning, innenfor faget husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (NLH), fortrinnsvis til finansiering av forskningsprosjekter.

§ 4
Fondet skal ha et styre bestående av minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet oppnevner styret.

Fondet forvaltes av Fellesstyret for fond og legater ved NLH, som skal plassere fondets midler på den måte og i de verdier som det til enhver tid finner mest fordelaktig med tanke på fondets avkastning, forøvrig i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser.

§ 5

Fondets kapital skal såvidt mulig være urørlig. Skulle inflasjon eller andre grunner føre til at fondet mister det vesentligste av sin betydning, har fondsstyret adgang til å angripe kapitalen, men først etter at fylkesmannens samtykke er innhentet. Dersom det disponible, årlige beløp ikke blir utdelt i sin helhet, skal resten tillegges grunnkapitalen.

§ 6

Fondsstyret kan engasjere regnskapsfører. Regnskapsåret følger kalenderåret. For regnskap og kontroll gjelder de vanlige regler for offentlige stiftelser.

§ 7

Fondsstyret sender årlig melding om fondets virksomhet til høgskolestyret og til Institutt for husdyrfag.

§ 8

Fondet trer i kraft så snart statuttene er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Translate »