Søk

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stiftelsen støtter forskning innenfor faget husdyravl ved NMBU, fortrinnsvis ved finansiering av forskningsprosjekter.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

§ 1

Fondet er opprettet ved testamentarisk gave fra professor Samson Berge og hustru Tomine Johanne Berge i henhold til testament datert 26. mars 1976.

§ 2

Grunnkapitalen var 27.06.90 kr 1.088.750,04. Kapitalen skal hvert år økes med en tidel av renteavkastningen.

§ 3

Fondet skal tjene til støtte for forskning, innenfor faget husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (NLH), fortrinnsvis til finansiering av forskningsprosjekter.

§ 4
Fondet skal ha et styre bestående av minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet oppnevner styret.

Fondet forvaltes av Fellesstyret for fond og legater ved NLH, som skal plassere fondets midler på den måte og i de verdier som det til enhver tid finner mest fordelaktig med tanke på fondets avkastning, forøvrig i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser.

§ 5

Fondets kapital skal såvidt mulig være urørlig. Skulle inflasjon eller andre grunner føre til at fondet mister det vesentligste av sin betydning, har fondsstyret adgang til å angripe kapitalen, men først etter at fylkesmannens samtykke er innhentet. Dersom det disponible, årlige beløp ikke blir utdelt i sin helhet, skal resten tillegges grunnkapitalen.

§ 6

Fondsstyret kan engasjere regnskapsfører. Regnskapsåret følger kalenderåret. For regnskap og kontroll gjelder de vanlige regler for offentlige stiftelser.

§ 7

Fondsstyret sender årlig melding om fondets virksomhet til høgskolestyret og til Institutt for husdyrfag.

§ 8

Fondet trer i kraft så snart statuttene er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Translate »