Søk

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond

Fondet fremmer fri, vitenskapelig forskning. 

Støtte gis fortrinnsvis til naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk forskning, og til støtte til studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og forretningsliv.

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond ble opprettet 1921. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond

(Vedtatt av A/S Norsk Varekrigsforsikrings representantskap den 18. januar 1921 og approbert av Det Kongelige departement for Handel, Sjøfart, Industri og Fiskeri den 12. april 1921, med en del endringer, approbert av Handelsdepartementet, og endringer stadfestet av Sosialdepartementet 24. juni 1974 etter Handels­departementets approbasjon og av Stiftelsestilsynet 22.11.2007.)

 

§ 1.

Fondet som bærer navnet "A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond", er opprettet av A/S Norsk Varekrigsforsikring, som under verdenskrigen 1914-18 ble dannet av norske forretningsmenn og assuranseselskaper under Statens medvirkning og kontroll for å forsikre mot krigsfare varer til og fra Norge samt frakter på norske skip. Deltakere i fondets opprettelse er dessuten selskapets private reassurandører,* samt den Norske Stat som reassurandør.

§ 2.

Fondets grunnkapital som ikke må røres, er kr. 4.490.411. Til denne kapital legges årlig en tiendedel av renteavkastningen. Fondet kan økes ved gaver til hvilke der dog ikke må være knyttet betingelser som forandrer fondets karakter eller står i strid med dets gjeldende vedtekter. For øvrig skal fondets kapital anbringes slik som til enhver tid er bestemt for alminnelige stiftelsers midler.

§ 3.

Av fondets kapital båndlegges kr. 1 000 000 for å kunne tjene som grunnfond for en fremtidig varekrigsforsikring etter nærmere derom av A/S Norsk Varekrigs­forsikrings styre og representantskap foreslåtte og av Handelsdepartementet approberte regler.

§ 4.

Fondet skal tjene til fremme av fri, vitenskapelig forskning - fortrinnsvis naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk - og til støtte for studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og forretningsliv. Fondets midler må ikke anvendes på en sådan måte at Statens plikter overfor de samme formål derved avlastes. Fondets renter må heller ikke anvendes til bygninger for vitenskapelige formål, eller til faste livsvarige lønninger.

§ 5.

Fondet skal danne et eget, selvstendig fond, ved felles styre forbundet med "Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme", og forvaltes og bestyres etter de samme regler som for dette fond bestemt. Fondets styre skal bestå av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 6.

Styret fastsetter selv sin forretningsorden. Alle verv unntaken de som er knyttet til sekretariatet, er ulønnet.

§ 7.

Utdeling av fondets midler finner i regelen kun sted en gang årlig i begynnelsen av mai. Dog skal der, når særlige forhold gjør det påkrevet, også til andre tider av året utenfor den årlige hovedutdeling, unntakelsesvis kunne ytes støtte til viktigere formål, for så vidt de hertil fornødne midler står til rådighet.

§ 8.

For så vidt man noe år ikke finner tilstrekkelig grunn til å anvende det hele for året disponible beløp, skal det av årsrenten som ved budsjettårets utgang ikke er disponert, oppspares for å anvendes et senere år.

§ 9.

Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

§ 10.

Forandringer i disse vedtekter kan kun foretas med Stiftelsestilsynets approbasjon og når minst 3/4 av styrets medlemstall stemmer herfor.

* Fortegnelse over disse er trykt i tidligere utgaver av fundasen og kan fåes fra fondets kontor.

Translate »