Søk

Statoils Forskningsfond

Fondet fremmer vitenskapelig forskning.

Statoils Forskningsfond ble opprettet i 1983. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

Statoils Forskningsfond

(Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 13. juli 1983,   med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

 

§ 1.

Statoils forskningsfond ble stiftet ved en gave på 10 - ti - millioner kroner fra Den norske stats oljeselskap a.s. ifølge brev av 8. april 1983.

§ 2.

Fondet skal danne et eget, selvstendig fond forbundet med "Fridtjof Nansens fond til Videnskapens Fremme" og forvaltes og bestyres etter samme regler som for dette fond bestemt.

§ 3.

Fondets styre består av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 4.

Fondets grunnkapital, kr. 10.601.520 må ikke røres. Den kan økes ved gaver eller eventuelle innkomster på annen måte. Minst 1/10 av den årlige renteavkastning skal legges til kapitalen og anbringes som for offentlige stiftelsers og legaters midler til enhver tid bestemt.

§ 5.

De midler som hvert år stilles til disposisjon, skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter og områder som styret til enhver tid finner best. Når fondets styre måtte finne grunn til enten delvis eller i sin helhet ikke å anvende årsrenten, kan denne helt eller delvis enten tillegges fondets kapital eller oppspares for senere anvendelse.

§ 6.

Fondet er undergitt samme kontroll og revisjon som Nansenfondet.

§7.

Beretning om fondets virksomhet offentliggjøres hvert år i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet.