Søk

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Legatet støtter vitenskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Studenter som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innenfor de områdene som er beskrevet kan søke om bidrag.

 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

 

§1

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelen har bestemt, at de legatmidler som var oppspart under konto "Gunnar Knudsens barn" og som pr. 31. Desember 1914 utgjorde kr 395.961,51, skulle være grunnstammen for et legat som når hovedsummen var nådd opp til 1 million kroner, skulle tre i virksomhet under navn av statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens Familielegat. Legatet ble stadfestet den 15.mars 1916.

Legatets grunnkapital utgjør kr 1.000.000 og er urørlig.

§2

Legatet har til formål å utdele bidrag til videnskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Studenter som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innenfor de formål som er beskrevet i første ledd, kan søke om bidrag.

§3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

§4

Legatet skal ha en utdelingskomite på fem medlemmer:

1. Sorenskriveren ved Nedre Telemark tingrett, eller den han måtte velge av tingrettens dommere.

2. To av legatstifterens etterkommere. Disse medlemmer foretar valg av nye medlemmer blant legatstifternes etterkommere.

3. Ett medlem oppnevnt av Skien formannskap for 4 år om gangen.

4. Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller den han måtte velge.

De oppnevnte styremedlemmer etter punkt 2 velger selv egne varamenn.

Utdelingskomiteen velger komiteens formann for et tidsrom av 4 år.

§5

Forøvrig kommer stiftelsesloven til anvendelse.