Søk

Forsknings- og undervisningsfondet ved NTNU

Fondet gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Oppholdet må vare lengre enn to uker og inngå som en planlagt del av master- eller doktorgradsstudier ved NTNU.

Normalt tildelingsbeløp er 5 000–10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader. Søknaden skal inneholde

  • en kort beskrivelse (maks. én side) av masteroppgavens/doktorgradsarbeidets formål
  • kort informasjon om oppholdets relevans for master- eller doktorgradsstudiet
  • begrunnelse for valg av land og institusjon
  • kostnadsoverslag/budsjett
  • uttalelse fra veileder
  • karakterutskrift for gjennomførte studier
  • dokumentasjon som underbygger forespeilede reise- og oppholdskostnader

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Forsknings- og undervisningsfondet ved NTNU

(av 06.05.91. Endring av 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1. Formål

Fondet er en ideell stiftelse, opprettet av NTNUs styre og skal:

1.1 Yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved Universitetet.

1.2 Brukes til andre særlige formål knyttet til oppdragsvirksomheten og forretningsmessig virksomhet ved Universitetet.

1.3 Brukes i annen økonomisk sammenheng i forbindelse med universitetets virksomhet.

 

§ 2. Stiftelsens midler

2.1 Stiftelsen har en urørlig grunnkapital på kr 250 000,- som utgjøres av en aksjepost i A/S Universitetsforlaget på kr 250 000,-.

2.2 Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som ivaretar alle punktene i § 1. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Er års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

 

§ 3. Stiftelsens organer

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. To medlemmer skal være fra de tilsatte i vitenskapelig stilling, et medlem fra gruppen av andre tilsatte ved NTNU, et medlem fra utenfor universitetet og et studentmedlem. Studentmedlemmet oppnevnes for 1 år. De øvrige medlemmer oppnevnes for 3 år. Medlemmene kan gjenoppnevnes.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

 

§ 4. Regnskap/revisjon

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

 

§ 5. Endring av vedtektene

Endring i vedtektene må godkjennes av rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

 

§ 6. Oppløsning av fondet

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan styret vedta at stiftelsen oppløses. Et slikt vedtak må godkjennes av rektor ved NTNU for å være gyldig.

Translate »