Søk

Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Oppholdet må vare lengre enn to uker og inngå som en planlagt del av master- eller doktorgradsstudier ved NTNU. Normalt tildelingsbeløp er 5 000–10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader. Søknaden skal inneholde

  • en kort beskrivelse (maks. én side) av masteroppgavens/doktorgradsarbeidets formål
  • kort informasjon om oppholdets relevans for master- eller doktorgradsstudiet
  • begrunnelse for valg av land og institusjon
  • kostnadsoverslag/budsjett
  • uttalelse fra veileder
  • karakterutskrift for gjennomførte studier
  • dokumentasjon av reise- og oppholdskostnader

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtekter
for
FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSFONDET I TRONDHEIM (NTNU)

(av 06.05.91. Endring av 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1. Formål

Fondet er en ideell stiftelse, opprettet av NTNUs styre og skal:

1.1 Yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved Universitetet.

1.2 Brukes til andre særlige formål knyttet til oppdragsvirksomheten og forretningsmessig virksomhet ved Universitetet.

1.3 Brukes i annen økonomisk sammenheng i forbindelse med universitetets virksomhet.

§ 2. Stiftelsens midler

2.1 Stiftelsen har en urørlig grunnkapital på kr 250 000,- som utgjøres av en aksjepost i A/S Universitetsforlaget på kr 250 000,-.

2.2 Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som ivaretar alle punktene i § 1. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Er års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3. Stiftelsens organer

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. To medlemmer skal være fra de tilsatte i vitenskapelig stilling, et medlem fra gruppen av andre tilsatte ved NTNU, et medlem fra utenfor universitetet og et studentmedlem. Studentmedlemmet oppnevnes for 1 år. De øvrige medlemmer oppnevnes for 3 år. Medlemmene kan gjenoppnevnes.
Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 4. Regnskap/revisjon

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 5. Endring av vedtektene

Endring i vedtektene må godkjennes av rektor ved NTNU etter forslag fra stiftelsens styre.

§ 6. Oppløsning av fondet

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan styret vedta at stiftelsen oppløses. Et slikt vedtak må godkjennes av rektor ved NTNU for å være gyldig.

Translate »