Søk

Dr. philos. Hans Holsts minnefond

Fondet støtter Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo.

Det gis støtte i form av 

  • stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet
  • stipend til studenter som vil gjøre bruk av numismatikken i sine studier, særlig på hovedfagsnivå til mastergrad eller til embetseksamen
  • belønning for et arbeid i ren eller anvendt numismatikk offentliggjort i løpet av de to foregående årene.
  • stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet

Fondet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Kulturhistorisk Museum til bruk i tråd med formålet.


Vedtekter

FOR

Dr. philos. Hans Holsts minnefond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 17. mars 1961. Stadfestet av Sosialdepartementet 21. april 1961. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 6. mars 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4. juli 2000, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

 

§1.

Fondet er opprettet av fru Gunda Holst, enke etter førstekonservator og bestyrer av Universitetets myntkabinett, dr. philos Hans Holst, ved hennes testament av 3. september 1958. Legatet er ytterligere tilført midler fra dr. philos. Hans Holsts utdannelsesfond for Universitetets myntkabinett, som ble opprettet av dr. Holst ved testamentarisk bestemmelse. Fondets grunnkapital ble i 2006 nedjustert til NOK 100.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som skal anvendes slik, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret: 1. Som stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet. 2. Som stipend til studenter som vil gjøre bruk av numismatikken i sine studier, særlig på hovedfagsnivå til magistergrad eller til embetseksamen. 3. Som belønning for et arbeid i ren eller anvendt numismatikk offentliggjort i løpet av de to foregående årene. Innstilling til utdeling foretas av Universitetets kulturhistoriske muséer. 4. I de år legatet ikke deler ut stipend eller belønning, kan den disponible avkastningen benyttes til innkjøp av nødvendig litteratur anbefalt av Myntkabinettets bestyrer.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.