Søk

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.

Støtten utbetales som vitenskapelige stipend, der tilgjengelige midler fordeles med 25 % til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin.

Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra de respektive fakulteter: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet.

 

Merk at andelen tilegnet medisinsk forskning (25 % av de tilgjengelige midlene) inngår i støtteordningen UNIFOR-FRIMED og lyses ut separat fra stiftelsen med søknadsfrist 15. februar hvert år.

Klikk her for mer informasjon om UNIFOR-FRIMED. 

 

Midler tilknyttet stiftelsens øvrige fagområder (fysikk, kjemi, biologi) lyses ut hvert år med søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 1. desember 1972 og godkjent av Sosialdepartementet 9. mars 1973. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 20. desember 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved testament av dr. med. Sidney Gaylord Sønneland og hustru Amelia Sønneland, Los Angeles, USA. Fondets grunnkapital er NOK 6.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen skal 25% anvendes til vitenskapelige stipend til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin. Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet. Innstilling til utdeling av stipend foretas av de respektive fakulteter, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »