Søk

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.

Støtten utbetales som vitenskapelige stipend, der tilgjengelige midler fordeles med 25 % til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin.

Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet.

Tildeling av stipend skjer etter innstilling fra de respektive fakulteter: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet.

 

Merk at andelen tilegnet medisinsk forskning (25 % av de tilgjengelige midlene) inngår i støtteordningen UNIFOR-FRIMED og lyses ut separat fra stiftelsen med søknadsfrist 15. februar hvert år.

Klikk her for mer informasjon om UNIFOR-FRIMED. 

 

Midler tilknyttet stiftelsens øvrige fagområder (fysikk, kjemi, biologi) lyses ut hvert år med søknadsfrist 15. oktober.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 234 000,00 NOK
 

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 234 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fysikk, kjemi eller biologi

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Mastergradsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 1. desember 1972 og godkjent av Sosialdepartementet 9. mars 1973. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 20. desember 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. mai 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved testament av dr. med. Sidney Gaylord Sønneland og hustru Amelia Sønneland, Los Angeles, USA. Fondets grunnkapital er NOK 6.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen skal 25% anvendes til vitenskapelige stipend til hvert av fagområdene fysikk, kjemi, biologi og medisin. Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi og studenter i siste halvdel av grunnutdanningen i medisin kan også søke om stipend fra legatet. Innstilling til utdeling av stipend foretas av de respektive fakulteter, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »