Søk

Norsk Hydros fond til vitenskapelig forskning

Fondet fremmer vitenskapelig forskning.

Ved ellers like søknader gis det fortrinnsrett til områder som kan være av interesse for Norsk Hydros virksomhet.

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning ble opprettet 1930. Fondet er en av 6 stiftelser som inngår i Nansenfondet og de dermed forbundne fond. De seks stiftelsene har felles styre og forvaltes etter samme regler.

 

Fondet lyser ut midler hvert år 1. desember med fast søknadsfrist 15. januar. Det elektroniske søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i denne perioden på denne nettsiden. 

Forbered din søknad i god tid. Klikk her for oppdatert veileder med informasjon om krav til søknaden. 

Søknader skal sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Klikk her for å bli overført til Nansenfondet og de dermed forbundne fonds samleside for utfyllende informasjon.


Vedtekter

FOR

Norsk Hydros fond til vitenskapelig forskning

(Stadfestet av Socialdepartementet 26. januar 1931 med endringer av 18. august 1943, 22. mai 1948 og 12. september 1974, og med endringer stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

 

§ 1.

"Norsk Hydros Fond" ble stiftet 14. november 1930 ved en gave av kr. 200 000,00 fra Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktie-selskab.

§ 2.

Fondet skal danne et eget, selvstendig fond forbundet med "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme", og skal forvaltes og bestyres i det vesentlige etter samme regler som for dette fond bestemt.

§ 3.

Fondets grunnkapital, kr. 18.666.140, må ikke røres uten giverens samtykke. Den kan økes i henhold til bestemmelsene i § 7 og for øvrig ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte. Den kan økes ved avsetning av minst 1/10 av den årlige rente­avkastning.

§ 4.

Fondets styre skal bestå av medlemmene av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, men 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 5.

De midler som styret etter nærværende statutter hvert år stiller til disposisjon, skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter som av fondets styre til enhver tid finnes best, dog fortrinnsvis på områder som kan være av interesse for Norsk Hydros virksomhet.

§ 6.

Til veiledning for styrets beslutninger kan styret oppnevne et sakkyndig råd, valgt fortrinnsvis blant lærerkrefter ved landets høyskoler. Hvis styret ikke er enig i den av dette råd avgivne innstilling, skal denne sendes tilbake til rådet til fornyet behandling, innen beslutning fattes.

§ 7.

Når fondets styre måtte finne grunn til enten delvis eller i sin helhet ikke å anvende årsrenten, kan denne helt eller delvis enten tillegges fondets kapital eller oppspares for senere anvendelser.

§ 8.

Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig­gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps­revisjon som "Fridtjof Nansens fond".

Translate »