Søk

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Fondet støtter forskning og utdannelse ved Institutt for marin teknikk ved NTNU. 

Det gis økonomiske bidrag til beste for maritim virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer.

Klikk her for fondets retningslinjer ved utdeling av midler. 

 

Fondet lyser ut midler i to runder hvert år med søknadsfrister i mars / september. 

Søknadsskjemaet annonseres og tilgjengeliggjøres i februar / august på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

 

§ 1

Fondet er opprettet ved gave på 4.25 millioner kroner fra «Stiftelsen Skipsfartens Fond for forskning og utdannelse». I fondet er inkorporert det tidligere «Norges Rederforbunds Fond ved NTH», som ble skjenket av Norges Rederforbund til NTH ved gavebrev av 23/2 1928. Den inkorporerte kapital utgjør pr. 18/6 1986 kr 142.914,17.

Kapitalen skal økes ved avsetning, se § 4, og kan ytterligere økes ved gaver.

Kapitalen er uangripelig og skal anbringes best mulig på betryggende måte uten hinder av reglene for offentlige stiftelsers midler.

§ 2

Fondets formål er innenfor rammen av skattelovens §§ 44, 5. ledd, å støtte forskning og utdannelse ved NTH’s Marintekniske avdeling til beste for slik maritim virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer.

§ 3

Fondet skal ledes av et styret på 5 medlemmer med inntil like mange personlige varamedlemmer. De oppnevnes for 2 år av gangen. To av styrets medlemmer med personlig varamedlemmer oppnevnes av Norges Rederiforbund, de øvrige av Norges Tekniske Høgskole. Ett av styrets medlemmer med personlig varamedlem skal på forhånd godkjennes av Staten v/Kultur- og vitenskapsdepartementet. Avdelingsformann ved NTH, Marinteknisk avdeling, skal være medlem av styret. Styret velger selv sin formann.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene, derunder ett medlem oppnevnt av Norges Rederiforbund, eller deres personlige varamedlemmer, er til stede. Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall, som dog må inkludere ett medlem oppnevnt av Norges Rederiforbund eller personlig varamedlem for denne. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 4

Av fondets årlige avkastning legges 10 % til kapitalen hvis ikke styret i spesielle tilfelle treffer annen beslutning. Resten av de disponible inntekter – etter fradrag av nødvendige administrasjonsutgifter – kan etter styrets beslutning anvendes til forsknings- og utdannelsesformål som nevnt i § 2, som f.eks.:

1. Finansiering av viktige utstyr og driftsmidler
2. Nye viktige forskningsoppgaver
3. Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om marinteknisk utdannelse og forskning
4. Reise- og studiestipendier til dyktige studenter ved NTH, Marinteknisk avdeling
5. Stipendier til videre utdannelse av sivilingeniører uteksaminert fra NTH, Marinteknisk avdeling
6. Stipendier for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell ved NTH, Marinteknisk avdeling, med det formål å skape internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge. Slike stipendier skal tjene til ekstra støtte for vedkommende og må ikke få noen som helst innflytelse på fordelingen av bevilgninger fra Staten til reisestipendier til Høgskolens lærere.

Dersom styret noen gang skulle finne å ikke å burde utdele hele det disponible beløp, kan gjenstående beløp – helt eller delvis – enten settes på separat konto og medtas ved senere års utdeling, eller det kan tillegges kapitalen.

§ 5

Styret er ansvarlig for forvaltning av fondet midler og for regnskapsførselen.

Fondet skal være underlagt den kontroll og regnskapsførsel som til enhver tid er fastsatt for private stiftelser.

Fondet skal ha statsautorisert revisor.

Fondet er for øvrig underlagt den kontroll og regnsapsrevisjon som er foreskrevet for legater ved Norges tekniske høgskole.

§ 6

Fondets eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler. Verdipapirer skal overlates til forvaltning i en bank som er godkjent av styret. Kassabeholdning skal stå i en bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.

Norges tekniske høgskole lar fondets kontor- og kasseforretninger utføre på den måte og de vilkår som er alminnelig for liknende fonds ved Høgskolen.

§ 7

Norges Tekniske Høgskole og Norges Rederiforbund tilstilles hvert år beretning om fondets virksomhet og revider regnskap.

§ 8

Endringer i disse vedtekter kan besluttes av styret. Endringer kan bare skje med samtykke av Norges Rederiforbunds hovedstyre.

§ 9

Hvis fondet oppløses, skal dets kapital bare kunne anvendes innenfor rammen av skattelovens § 44, 5. ledd til vitenskapelig forskning og utdannelsesformål til beste for maritim virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer. Beslutning om midlenes anvendelse treffes av Norges Rederiforbunds Hovedstyre etter innstilling ra fondet styre.

Hvis Norges Rederiforbund oppløses, bestemmer Norges Rederiforbunds Hovedstyre hvorledes fondet midler skal anvendes.

Translate »