Søk

Joh. H. Andresens medisinske fond

Fondet fremmer utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer.

Det gis fortrinnsvis støtte til forskning innen hjerte- og karsykdommer, og innen nærings- og nytelsesmidlenes betydning for sunnhet og sykdom.  

 

Fondet lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne nettsiden 15. januar. Søknadsfristen er fast 15. februar.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Joh. H. Andresens medisinske fond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. februar 1954 og stadfestet av Sosialdepartementet 17 februar 1954. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 30. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. mars 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Joh. H. Andresens Medisinske fond er opprettet ved beslutning av 29. november 1953. Fondet skal være en egen stiftelse ved Universitetet i Oslo. Fondets grunnkapital er NOK 3.000.000,- og den er urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Fondets formål er å fremme utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, fortrinnsvis hjerte/karsykdommer, heri innbefattet midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer. Undersøkelser av nærings- og nytelsesmidlenes betydning for sunnhet og sykdom er av legatstifteren spesielt nevnt som ett av fondets formål.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité for vurdering av stipendsøknader. Komiteen skal bestå av tre medlemmer, oppnevnt av Det medisinske fakultet. Oppnevningen er for tre år og gjenoppnevning kan finne sted. Komiteen velger selv sin leder. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§4.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Av den disponible del av avkastningen kan fagkomitéen bevilge bestemte beløp til:

a) Stipendier til forskere som vil arbeide med undersøkelser av vitenskapelige problemer som er nevnt under §2. Stipendier kan også anvendes til studier i utlandet.

b) Bestridelse av utgifter ved anskaffelse av spesielle instrumenter, apparater med videre som er nødvendig for disse undersøkelser.

c) Offentliggjørelse av resultatet av sådanne undersøkelser.

d) Andre utgifter som fagkomitéen finner nødvendig i forbindelse med undersøkelser som nevnt under §2.

§5.

Den som blir bevilget stipendium fra Joh. H. Andresens Medisinske fond skal til fagkomitéen avgi skriftlig rapport om arbeidsresultatet innen et år etter at stipendiet er mottatt. Hvis bevilgningen ikke blir brukt innen et år, bortfaller den med mindre den blir gitt på nytt.

§6.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »