Søk

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Legatet deler ut stipender til doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.

Stipendene tildeles kvalifiserte kandidater som etter avsluttet høyere eksamen ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

Stipendene skal i tråd med oppretters ønske tildeles «evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.»

Iht legatets vedtekter skal stipendene gis som økonomisk støtte til dem som ikke har evne til å selv eller ved hjelp av sine foreldre betale for sin videre utdannelse. Fortrinnsrett kan derfor gis ved dokumentert økonomisk situasjon dersom søkerne for øvrig står likt.  

Søker være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO eller Veterinærhøgskolen.


Stipend utbetales kun via arbeidsgiver.

Vanlige stipendstørrelser er på inntil NOK 100 000. Høyere stipendbeløp kan vurderes ved særdeles kvalifiserte søknader. 


Stipendene tildeles etter følgende rulleringsordning annethvert år mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen:

Gruppe 1:        Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

I 2023 inviteres søkere tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

I 2024 inviteres søkere tilknyttet Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

I 2025 inviteres søkere tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.


Vedtekter

FOR

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Fastsatt av Det akademiske kollegium 21. november 1995. Endret ved vedtak i styret Oslo 20.mai 2009, godkjent av stiftelsestilsynet 15.mars 2010.

 

§ 1.

Legatet er opprettet ved testamente av 17. juni 1959 av fru Marthine Mordt Rygh, enke etter høyesterettsadvokat Per Rygh. Dets formål skal være til Norges gavn å yte bidrag eller understøttelse til særlig begavede unge menn eller kvinner med embetseksamen fra Universitetet i Oslo eller avgangseksamen fra Norges Veterinærhøgskole, og som ikke har økonomisk evne til selv eller ved hjelp av sine foreldre å bekoste sin videre utdannelse.

§ 2.

Legatets grunnkapital utgjør kr. 10.000.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Av legatkapitalens årlige avkastning skal minst 1/10 tillegges kapitalen.

§ 3.

Av legatets årlige avkastning skal der først utredes følgende livrenter til nedennevnte personer for deres levetid:

a.         Til Otto Mordt, Oslo, kr. 5 000 pr. år, å utbetale med kr. 2.500 hvert halvår.  Ved Otto Mordts død skal hans hustru Siggen, født Holm, ha kr. 2.500 pr. år for hennes levetid.

b.         Til lektor Oluf Müllers enke, fru Johanne Rygh Müller, kr. 1.200 pr. år.

c.         Til lektor Oluf Müllers datter, Else Margrethe, kr. 1.200 pr. år.

d.         Til ingeniør Per Mordts enke, Marguerite Mordt, f. Lorentzen, kr. 1.200 pr. år.

§ 4.

Stipendiene utdeles etter rulleringsordning etter følgende gruppering:

Gruppe 1:        Det historisk-filosofiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (bare botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

Fagkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av de overnevnte gruppene, og oppnevnes av styret ved det aktuelle fakultet/høgskole. Fagkomiteen skal foreslå utdelinger fra stiftelsen.

§ 5.

Den avkastning som er disponibel utdeles etter rulleringsordningen av fagkomitemedlemmene for den årlige gruppe. Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning. Stipendene skal ligge på samme nivå som for stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. Stipend kan tildeles samme person flere ganger såfremt vedkommende i særlig grad fortjener støtte. Bidrag eller stipendier skal kun tildeles evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.  Søkere som motarbeider kristendommen skal ikke kunne komme i betraktning. Blant søkerne fra Universitetet i Oslo skal de være fortrinnsberettiget som har embetseksamen fra Det teologiske, Det juridiske, Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige eller Det matematisk-naturvitenskape-lige fakultet, av sistnevnte bare de med botanikk som fag. Disse søkere og søkere fra Veterinærhøgskolen skal være likeberettiget, idet den mest evnerike og fremragende skal gis fortrinnet.

§ 6.

I den utstrekning det er mulig skal stipendiaten ved eksamen eller innberetning legitimere at stipendiet er blitt benyttet etter forutsetningen. Kommer stipendiaten senere i så velavlønnet stilling at han kan tilbakebetale det beløp han har mottatt av legatet, ønskes det at han gjør dette, slik at flest mulig kan nyte godt av midlene.

§ 7.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »