Søk

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.

Stipendene tildeles kvalifiserte kandidater som etter avsluttet høyere eksamen ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

Stipendene skal i tråd med oppretters ønske tildeles «evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.»

Iht legatets vedtekter skal stipendene gis som økonomisk støtte til dem som ikke har evne til å selv eller ved hjelp av sine foreldre betale for sin videre utdannelse. Fortrinnsrett kan gis til dokumentert økonomisk situasjon dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Legatet gir stipend på inntil NOK 80.000. For å være kvalifisert til et slik stipend, må søker være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO eller Veterinærhøgskolen. 

 

Stipendene tildeles etter følgende rulleringsordning annethvert år mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen:

Gruppe 1:        Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 629 000,00 NOK
 

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater som har tatt avsluttende høyere eksamen ved UiO eller Veterinærhøgskolen, og som ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- kvalifiseringsstipend

- avslutningsstipend

Det er mulig å søke om inntil kr 80 000. Det skal totalt deles ut inntil kr 629 000. 

HVEM KAN SØKE? 

Du må 

- i 2020 være doktorgradsstipendiat som har tatt avsluttende høyere eksamen ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller Det teologiske fakultet

- være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO

- ha konkrete planer om å innlede/avslutte en forskerutdanning

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 21. november 1995. Endret ved vedtak i styret Oslo 20.mai 2009, godkjent av stiftelsestilsynet 15.mars 2010.

§ 1.

Legatet er opprettet ved testamente av 17. juni 1959 av fru Marthine Mordt Rygh, enke etter høyesterettsadvokat Per Rygh. Dets formål skal være til Norges gavn å yte bidrag eller understøttelse til særlig begavede unge menn eller kvinner med embetseksamen fra Universitetet i Oslo eller avgangseksamen fra Norges Veterinærhøgskole, og som ikke har økonomisk evne til selv eller ved hjelp av sine foreldre å bekoste sin videre utdannelse.

§ 2.

Legatets grunnkapital utgjør kr. 10.000.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig. Av legatkapitalens årlige avkastning skal minst 1/10 tillegges kapitalen.

§ 3.

Av legatets årlige avkastning skal der først utredes følgende livrenter til nedennevnte personer for deres levetid:

a.         Til Otto Mordt, Oslo, kr. 5 000 pr. år, å utbetale med kr. 2.500 hvert halvår.  Ved Otto Mordts død skal hans hustru Siggen, født Holm, ha kr. 2.500 pr. år for hennes levetid.

b.         Til lektor Oluf Müllers enke, fru Johanne Rygh Müller, kr. 1.200 pr. år.

c.         Til lektor Oluf Müllers datter, Else Margrethe, kr. 1.200 pr. år.

d.         Til ingeniør Per Mordts enke, Marguerite Mordt, f. Lorentzen, kr. 1.200 pr. år.

§ 4.

Stipendiene utdeles etter rulleringsordning etter følgende gruppering:

Gruppe 1:        Det historisk-filosofiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (bare botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

Fagkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av de overnevnte gruppene, og oppnevnes av styret ved det aktuelle fakultet/høgskole. Fagkomiteen skal foreslå utdelinger fra stiftelsen.

Den avkastning som er disponibel utdeles etter rulleringsordningen av fagkomitemedlemmene for den årlige gruppe. Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning. Stipendene skal ligge på samme nivå som for stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. Stipend kan tildeles samme person flere ganger såfremt vedkommende i særlig grad fortjener støtte. Bidrag eller stipendier skal kun tildeles evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.  Søkere som motarbeider kristendommen skal ikke kunne komme i betraktning. Blant søkerne fra Universitetet i Oslo skal de være fortrinnsberettiget som har embetseksamen fra Det teologiske, Det juridiske, Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige eller Det matematisk-naturvitenskape-lige fakultet, av sistnevnte bare de med botanikk som fag. Disse søkere og søkere fra Veterinærhøgskolen skal være likeberettiget, idet den mest evnerike og fremragende skal gis fortrinnet.

§ 5.

I den utstrekning det er mulig skal stipendiaten ved eksamen eller innberetning legitimere at stipendiet er blitt benyttet etter forutsetningen. Kommer stipendiaten senere i så velavlønnet stilling at han kan tilbakebetale det beløp han har mottatt av legatet, ønskes det at han gjør dette, slik at flest mulig kan nyte godt av midlene.

§ 6.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »