Søk

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med fast søknadsfrist 15. februar.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§1.

Stiftelsen er opprettet ved en omdannelse av Nini og Robert Colletts fond, med grunnkapital NOK 260.591,- og Leif Richard Erichsen og hustru Maren Hertzberg Erichsens fond til fordel for norsk medisinsk forskning med grunnkapital NOK 5 900.000,-. Legatets grunnkapital er NOK 6 160.591,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

10 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

§4.

Midlene utdeles etter innstilling av et særskilt oppnevnt utvalg bestående av representanter for Det medisinske fakultet.

Translate »