Søk

Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond

Fondet gir bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter.

 

Utdeling av midler vurderes av fondets styre.

Se fondets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for fondets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR 

Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond

Vedtektene endret siste gang i styremøte 27. mars 2017

Dette fond er opprettet som ledd i samordningen av Universitetets diabetesforskning ved Endokrinologisk avdeling og Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker og Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål med utgangspunkt i gavebrev fra en anonym giver 29. desember 1989.

I overensstemmelse med det som er sagt over, er følgende vedtekter fastsatt for stiftelsen:

 

§ 1

Stiftelsens navn skal være Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond.

§2

Stiftelsen er en fri selvstendig institusjon som ikke har erverv som formål. Stiftelsens grunnkapital skaffes til vei gjennom gaver og bidrag eller på annen måte. Dens grunnkapital er kr. 1.000.000,-.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter. Formålet realiseres etter nærmere bestemmelse av fondets styre.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er urørlig. Minst 1/10 part av avkastningen skal hvert år tilføres kapitalen, noe hensyn tatt til den underliggende inflasjon. Resten av avkastningen kan disponeres av styret til formål som er angitt i § 3 ovenfor.

§ 5

Stiftelsen ledes av et styre på fra 3 til 5 medlemmer.

Ett medlem/varamedlem med økonomisk og administrativ utdannelse og erfaring med tilknytning til sykdommen diabetes oppnevnes av advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo. Tre medlemmer med ett felles varamedlem oppnevnes av styringsgruppen (bestående av leder, nestleder og forskningsgruppeledere) i Oslo Diabetes Forskningssenter. Disse medlemmer skal ha sineansettelsesforhold ved Oslo Universitetssykehus og/eller Universitetet i Oslo, ha vitenskapelig kompetanse innen diabetesforskning og dessuten ha klinisk/praktisk erfaring innenfor fagområdene pediatri, indremedisin/endokrinologi og laboratoriemedisin, slik at alle disse fagområdene blir representert i styret.

Såfremt Universitetet i Oslo opphører med å støtte diabetesforskningen ved Oslo Universitetssykehus gjennom lønn til professorater eller andre tilsvarende akademiske stillinger ved sykehuset, skal stiftelsens vitenskapelig formål tilgodesees ved å yte bidrag til forskning på et annet senter for diabetesforskning som Universitetet i Oslo støtter gjennom lønn til forskere med professor-kompetanse.
Avgjørelsen i så måte treffes av de styremedlemmer som er nevnt i § 5, 2. avsnitt 1. og 2. ledd. Deretter velges et nytt styre i samsvar med bestemmelsene i § 5.

Oppnevnelsen skjer for hvert medlem og varamedlem for 3 år av gangen, men slik at det ved første gangs oppnevnelse av styret bestemmes ved loddtrekning at funksjonstiden for et medlem blir ett år og to medlemmer blir 2 år.

Medlemmene kan gjenoppnevnes.

Styret velger selv sin formann.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av dets medlemmer er til stede. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for.

Styret kan oppnevne forretningsfører.

Styreformann + 1 styremedlem har i fellesskap signatur.
Styret kan meddele prokura.

Styremedlemmene mottar ikke godtgjørelse fra stiftelsen.

§ 6

Styret har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen.

Spesielt tillegger det styret:

• å utarbeide stiftelsens arbeidsprogram
• ved utgangen av hvert år å utarbeide et budsjett for kommende budsjettår
• avgi årsberetning og fremlegge regnskap for virksomheten i det forløpende år

§ 7

Det påligger både stiftelsens styre og Oslo Diabetes Forskningssenter, å bidra til fremskaffelsen av forskningsprogrammets driftskapital. Denne kapital kan også forvaltes av stiftelsens styre i samsvar med stiftelsens vedtekter, dersom giver ønsker det.

§ 8

Stiftelsen skal ha en revisor som er statsautorisert.

§ 9

Styret kan ved enstemmighet endre disse statutter. Fondets kapital skal likevel kun anvendes til diabetesforskning.

§ 10

For øvrig gjelder bestemmelsen i Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr 59.

Endret 5/3-2001
Endret 15/2-2006
Endret 27/3-2017
NMH

Translate »