Søk

A/S M.H. Lundgreens Enkes Fond

Fondet deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 20 000 kr.

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

A/S M.H. Lundgreens Enkes Fond

(Stadfestet av Sosialdepartementet 19. februar 1921 med endringer stadfestet 21. juli 1980 og 13. desember 2004. Endring godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 3. juni 2002 og 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen, som skal hete A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond, og hvis grunnfond var kr 20.000,- er skjenket av firmaet A/S M. H. Lundgreens Enke i anledning av firmaets hundreårsjubileum den 11. november 1919.

Det urørlige grunnfondet ble i 1979 forøket med NOK 162.102,69 gjennom en testamentarisk gave fra dosent, dr. techn. Torger Andreas Brun.

Stiftelsen ble i 2002 tilført midler fra følgende legater: Kjemiingeniør Gunnar Weidemanns fond med NOK 241.057, Kjemiingeniør Alf Kaltenborn Grieg's stipendiefond ved Norges tekniske høgskole med NOK 216.652, J. L. Nerliens fond for kjemisk forskning med NOK 98.354, A/S Chr. Falchenbergs Fond med NOK 45.902 og A/S E. C. Dahls Bryggeris fond med NOK 18.917.

Grunnfondet er i den forbindelse forøket til NOK 700.000,-.

Grunnfondet er urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

Stiftelsen ble i 2019 tilført annen egenkapital fra avviklede Nidars fond til fordel for Norges Tekniske Høgskole. Det aktuelle beløpet er NOK 509.232,-. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

§ 2

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til studentstipend eller støtte av vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være blant de vitenskapelig ansatte innen fagområdet kjemi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, etter forslag fra fakultetsstyret. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet for gjenoppnevning. Fagkomiteen velger selv sin leder. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 4

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Translate »