Søk

Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

  • har vært ansatt i minst 10 år
  • er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 30. mars.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

DET KAN VÆRE PROBLEMER MED Å FÅ SENDT INN SØKNADER GJENNOM HELSENETT/OUS. BENYTT DITT HJEMMENETTVERK ISTEDENFOR.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

 

 


Vedtekter

Dette fondet er opprettet med midler fra salg av Ullevål søstrenes hytte «Solgløtt». Hytten ble solgt i 1997. Foreningen ble oppløst på årsmøte 30.09.99, og midlene fra salget ble overført til Solgløttfondet pr. 1.1.2000. Hytten ble gitt Ullevålsøstrene i testamentarisk gave ca. 1920.

Formålet med gaven var å gi trette, slitne og utbrente sykepleiere mulighet for rekreasjon. Dette formålet videreføres i fondet.

Fondets grunnkapitel er pr. 01.01.2000 på kr. 3 800 000,-.

§ 1 Formål

Fondets formål er å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) mulighet for rekreasjon.

§ 2Fondets styre

Fondet skal ha et styre. Styret skal representere fondet utad og ha ansvaret for at fondet blir forvalter innenfor gjeldende statutter og lovverk. Styret har ansvar for fordelingen av fondsmidlene.

Styret skal ha fire medlemmer;

  • Helsefaglig direktør, OUS eller dennes representant
  • En representant oppnevnt av Norsk Sykepleierforbund, OUS.
  • En klinisk utøvende sykepleier ansatt ved OUS
  • En pensjonert sykepleier som er søknadsberettiget. Dersom en ikke finner et styremedlem med denne bakgrunnen, skal styreplassen besettes av en søknadsberettiget sykepleier ansatt ved OUS

Styret velger en av styremedlemmene til leder. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Helsefaglig direktør eller dennes representant kan ikke velges til leder. Tjenestetiden for styremedlemmene er i utgangspunktet 4 år. Styremedlemmene kan ikke sitte utover 8 år. Dette gjelder ikke helsefaglig direktør. Styret kan engasjere en ekstern sekretær. Denne sekretæren har ikke stemmerett.

§ 3 Fondets forvaltning

Fondets grunnkapital er urørlig. Realverdien skal opprettholdes ved at 20 % av avkastningen tillegges grunnkapitalen hvert år.

Den resterende avkastningen, med fradrag av administrasjonsomkostninger, disponeres av fondets styre til fordeling en gang pr. år. Tildelingen skal skje den 13. mai, som er stiftelsesdagen for Oslo Kommunale Sykepleierforening, eller en annen passende dag som styret finner hensiktsmessig.

Dersom styret grunnet manglende søknader e.l. ikke utdeler midler, eller tildelte stipendier ikke blir benyttet, kan midlene benyttes ved en ny tildeling.

§ 4 Søknadsberettige

Autoriserte sykepleiere som;

  • Er ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Er alders-, eller uførepensjonerte som ved pensjoneringstidspunktet var ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Har vært ansatt med minst 20 års tjenestetid, men ikke lenger er ansatt ved OUS. Støtte kan gis i inntil 5 år etter opphør av ansettelsesforholdet ved OUS
  • Har mottatt stipend fra fondet kan søke på nytt etter 3 år.

Ved virksomhetsoverdragelse vil autoriserte sykepleiere som har vært ansatt i minst 10 år og som følger virksomheten ut, være søknadsberettiget i 5 år etter overdragelsen. Dette forutsatt at de fortsatt innehar den samme stillingen eller funksjonen.

Dersom virksomhet legges inn under OUS, vil autoriserte sykepleiere ta med seg ansienniteten i den stillingen de innehar ved virksomhetsoverdragelsen. Dette er begrenset oppad til 5 år.

Styret bør oppfatte tidsaspektene som retningsgivende. Dersom styret finner det formålstjenlig, kan tidsaspektene fravikes i noen grad. Styret har videre rett til å justere tidsaspektene utfra nødvendige og fornuftige endringer som måtte oppstå, slik at fondets hovedmål kan nås.

§ 5 Bidrag

Styret er berettiget til å anvende avkastningen på den måten det til enhver tid finner best innenfor fondets formål. Stipend skal i hovedsak gis til rekreasjonsformål i betydningen velferd, hvile og adspredelse. Styret kan også tildele stipend til videreutdanning, faglig fordypning, utviklingsarbeid, selvutvikling og reiser, dersom dette faller innenfor fondets hovedformål. Stipend skal ikke deles ut til forskningsprosjekter.

Stipendmottakerne skal skriftlig gi en kort tilbakemelding til styret om bruken av midlene.

Styret bør ikke sette krav til dokumentasjon og tilbakemelding så strengt at det er til hinder for å søke. Dette gjelder spesielt ved søknad om midler til rekreasjonsformål.

Styret kan sette et noe strengere krav til dokumentasjon når det gjelder kurs, utdanning, studiereiser og tilsvarende.

Styret står fritt til å vurdere søknadene individuelt og tolke fondets vedtekter.

Styret har ikke plikt til å informere søkere om skjønnsutøvelsen som er foretatt i forbindelse med tildeling av stipend fra fondet.

§ 6 Utlysning og søknader

Utlysning skal skje i de medier som styret mener er egnet for å treffe målgruppen. Søknad om støtte skal foreligge skriftlig innen en fastsatt frist.

§ 7 Vedtektsendringer

Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses nødvendig. Leder har ikke dobbeltstemme ved vedtektsendringer.

Translate »