Søk

Solgløttfondet

Stiftelsen gir stipend til sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til rekreasjon.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

  • har vært ansatt i minst 10 år
  • er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

 

Rekreasjon defineres som hvile og fornøyelse.

Eksempler på aktiviteter som har fått støtte:

1) Spaopphold i inn- og utland

2) Klippekort til avslappende behandlinger, f. eks. massasje, basseng, floating

3) Deltakelse på avslappende kurs, f. eks. yoga, meditasjon

4) Bidrag til rekreasjonsturer i fjell, skog eller mark, i inn- og utland, herunder fiske- og skiturer

5) Bidrag til motorsykkeltur

 

Merk at fondet 

1 ) IKKE gir støtte til ren ferie

2 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv

3)  IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l. 

4) IKKE dekker medisinske behandlinger

5) IKKE dekker ekstravagante festmiddager, men kan dekke generell kost (frokost, lunsj, middag). 

6) IKKE dekker innkjøp av klær, utstyr, e.l.

 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 31. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT HELSENETT/OUS HAR SIKKERHETSSPERRINGER SOM IKKE ER KOMPATIBLE MED UNIFORS SØKNADSSYSTEM. DU KAN DERFOR OPPLEVE PROBLEMER VED INNSENDING AV SØKNAD. VI ANBEFALER DEG Å SENDE SØKNADEN FRA DITT HJEMMENETTVERK HVIS DU OPPLEVER PROBLEMER.


Vedtekter

FOR

Solgløttfondet

 

Dette fondet er opprettet med midler fra salg av Ullevål søstrenes hytte «Solgløtt». Hytten ble solgt i 1997. Foreningen ble oppløst på årsmøte 30.09.99, og midlene fra salget ble overført til Solgløttfondet pr. 1.1.2000. Hytten ble gitt Ullevålsøstrene i testamentarisk gave ca. 1920.

Formålet med gaven var å gi trette, slitne og utbrente sykepleiere mulighet for rekreasjon. Dette formålet videreføres i fondet.

Stiftelsens grunnkapitel er kr. 3 800 000,-.

 

§ 1 Formål

Fondets formål er å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) mulighet for rekreasjon.

 

§ 2 Fondets styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Stiftelsen skal ha en fagkomite bestående av fire medlemmer:

  • Helsefaglig direktør, OUS eller dennes representant
  • En representant oppnevnt av Norsk Sykepleierforbund, OUS.
  • En klinisk utøvende sykepleier ansatt ved OUS
  • En pensjonert sykepleier som er søknadsberettiget. Dersom en ikke finner et styremedlem med denne bakgrunnen, skal styreplassen besettes av en søknadsberettiget sykepleier ansatt ved OUS

Fagkomiteen er ansvarlig for vurdering av stipendsøknader og innstiller på stipendmottakere. Tjenestetiden for fagkomiteen er fire år, med mulighet for forlengelse.

 

§ 3 Utdeling av stipender

Den tilgjengelige delen av avkastningen disponeres av stiftelsens styre til fordeling en gang pr. år. Tildelingen skal skje den 12. mai, den internasjonale sykepleierdagen, eller en annen passende dag som styret finner hensiktsmessig. Tildeling skjer på bakgrunn av søknad.

Ubenyttede midler kan overføres til neste års utdeling.

 

§ 4 Søknadsberettige

Autoriserte sykepleiere som;

  • Er ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Er alders-, eller uførepensjonerte som ved pensjoneringstidspunktet var ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Har mottatt stipend fra fondet kan søke på nytt etter 3 år.

 

§ 5 Bidrag

Styret er berettiget til å anvende avkastningen på den måten det til enhver tid finner best innenfor fondets formål. Stipend skal i hovedsak gis til rekreasjonsformål i betydningen velferd, hvile og adspredelse. Stipend skal ikke deles ut til forskningsprosjekter eller videreutdanning.

Stipendmottakerne skal skriftlig gi en kort tilbakemelding til styret om bruken av midlene.

 

§ 6 Vedtektsendringer

Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses nødvendig. Leder har ikke dobbeltstemme ved vedtektsendringer.