Søk

Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner. Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

  • har vært ansatt i minst 10 år
  • er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Merk at fondet 

1 ) IKKE gir støtte til ren ferie

2 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv

3)  IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l. 

4) IKKE dekker medisinske behandlinger

5) IKKE dekker ekstravagante festmiddager, men kan dekke generell kost (frokost, lunsj, middag). 

6) IKKE dekker innkjøp av klær, utstyr, e.l.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 31. mars.

Søknader sendes inn elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen. Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.  

VÆR OPPMERKSOM PÅ HELSENETT/OUS HAR SIKKERHETSSPERRINGER SOM IKKE ER KOMPATIBLE MED UNIFORS SØKNADSSYSTEM. DU KAN DERFOR OPPLEVE PROBLEMER VED INNSENDING AV SØKNAD. VI ANBEFALER DEG Å SENDE SØKNADEN FRA DITT HJEMMENETTVERK HVIS DU OPPLEVER PROBLEMER.

 

 


Vedtekter

Dette fondet er opprettet med midler fra salg av Ullevål søstrenes hytte «Solgløtt». Hytten ble solgt i 1997. Foreningen ble oppløst på årsmøte 30.09.99, og midlene fra salget ble overført til Solgløttfondet pr. 1.1.2000. Hytten ble gitt Ullevålsøstrene i testamentarisk gave ca. 1920.

Formålet med gaven var å gi trette, slitne og utbrente sykepleiere mulighet for rekreasjon. Dette formålet videreføres i fondet.

Fondets grunnkapitel er kr. 3 800 000,-.

§ 1 Formål

Fondets formål er å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) mulighet for rekreasjon.

§ 2 Fondets styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Stiftelsen skal ha en fagkomite bestående av fire medlemmer:

  • Helsefaglig direktør, OUS eller dennes representant
  • En representant oppnevnt av Norsk Sykepleierforbund, OUS.
  • En klinisk utøvende sykepleier ansatt ved OUS
  • En pensjonert sykepleier som er søknadsberettiget. Dersom en ikke finner et styremedlem med denne bakgrunnen, skal styreplassen besettes av en søknadsberettiget sykepleier ansatt ved OUS

Fagkomiteen er ansvarlig for vurdering av stipendsøknader og innstiller på stipendmottakere. Tjenestetiden for fagkomiteen er fire år, med mulighet for forlengelse.

§ 3 Utdeling av stipender

Den tilgjengelige delen av avkastningen disponeres av stiftelsens styre til fordeling en gang pr. år. Tildelingen skal skje den 12. mai, den internasjonale sykepleierdagen, eller en annen passende dag som styret finner hensiktsmessig. Tildeling skjer på bakgrunn av søknad.

Ubenyttede midler kan overføres til neste års utdeling.

§ 4 Søknadsberettige

Autoriserte sykepleiere som;

  • Er ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Er alders-, eller uførepensjonerte som ved pensjoneringstidspunktet var ansatt ved OUS og har vært ansatt i minst 10 år
  • Har vært ansatt med minst 20 års tjenestetid, men ikke lenger er ansatt ved OUS. Støtte kan gis i inntil 5 år etter opphør av ansettelsesforholdet ved OUS
  • Har mottatt stipend fra fondet kan søke på nytt etter 3 år.

§ 5 Bidrag

Styret er berettiget til å anvende avkastningen på den måten det til enhver tid finner best innenfor fondets formål. Stipend skal i hovedsak gis til rekreasjonsformål i betydningen velferd, hvile og adspredelse. Stipend skal ikke deles ut til forskningsprosjekter eller videreutdanning.

Stipendmottakerne skal skriftlig gi en kort tilbakemelding til styret om bruken av midlene.

§ 6 Vedtektsendringer

Styret kan med kvalifisert flertall endre vedtektene dersom dette anses nødvendig. Leder har ikke dobbeltstemme ved vedtektsendringer.

Translate »