Søk

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til utdanning for elever i grunnskole og videregående skole. Videre gir stiftelsen støtte til utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv., til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole, i tillegg til at gravstedene til kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsen og H. B. Hansen og hustru Gina Hansen skal vedlikeholdes.

Slektninger av stiftelsens opprettere har fortrinnsrett ved utdeling hvis den opprinnelige formålsbestemmelsen fastsatte slik fortrinnsrett.

Stiftelsens styre oppfordrer personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet til å søke.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 29 000,00 NOK
 

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- stipend

- bidrag

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden. Det skal totalt deles ut inntil kr 29 000.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner for utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

HVILKE AKTIVITETER KAN FÅ STØTTE?

Det gis støtte bl. a. til

- utdanning for elever i grunnskole og videregående skole

- utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke

- Tønsberg Sangforening

- lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.

- velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR

TØNSBERG KOMMUNES UTDANNINGSSTIFTELSE

Org.nr. 977 239 105

Som er en sammenslutning av:

 1. John Laurentz Skaaums legat, org. nr. 977 152 054

Med formål å hjelpe ungdom til deres videregående utdannelse etter ungdomsskolen, f-eks. yrkesskole, gymnas e.l., fortrinnsvis foreldreløse eller ungdom som har vokst opp i fosterhjem eller barnehjem, eller til utdannelse av ungdom som ungdomsledere e.l. innenfor Den Norske Kirke, med fortrinnsrett for søkere fra Sem kommune, opprettet ved Anna Karoline Skaaums testamente av 28. oktober 1974 til minne om sønnen John Laurentz Skaaum.

 1. Legat til beste for barn og ungdom i Tønsberg under utdanning som det offentlige ikke plikter til å ivareta, org. nr. 977 207 428,

Med formål å gi økonomisk støtte til velferdstiltak for barn og ungdom i Tønsberg som det ikke gis kommunale bevilgninger til, herunder til kommunale barnehager og grunnskoler.

Legatet er danne ved sammenslåing av følgende legater:

 1. Lagmand Peder Laurizens legat til husarme og fattige skolebarn
 2. O. Røsch og hustrus legat til barn av trengende kjøpmenn eller skipsførere i Tønsberg til ervervelse av nyttige kunnskaper med fortrinnsrett for slekten.
 3. Kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsens legat, org. nr. 944 041 591,

Med formål ¨tilgodese Tønsberg Sangforening med 1/9 av utdelingene, mens de resterende 8/9 av utdelingene, etter å ha bekostet vedlikehold av gravstedene til legatoppretterne og gravsted til H. B. Hansen og hustru Gina, skal gis i stipender til lærere og lærerinner ved Tønsberg folkeskole, eventuelt til elever, til besøk på skoler og læreanstalter og kursdeltakelse så vel i innland som utland, opprettet ved Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsens testamente av 14. januar 1925.

 1. Jørgen Jacobsen Gjersøe og hustrus legat, org.nr. 841 248 422,

Med formål å tilgodese verdig trengende unge piker eller gutter i Tønsberg av borgerlige foreldre til ervervelse av nyttig kunnskaper, med fortrinnsrett for legatstifternes slektninger, opprettet ved frøknene Inger Sofie og Julie Marie Gjerseøes testamente av 25. juli 1898.

 1. En halvpart av Det Olsen-Melsomske Familielegat, org. nr. 940 037 786

Med formål å avhjelpe økonomisk nød, til hjelp i sykdom og ved begravelse, til barns skolegang og utdannelse, til rekreasjon for nerveslitte og lignende

§ 1

Legatets navn er Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse.

§ 2

Legatets grunnkapital er bundet og utgjør kr. 552.414,- pr 01.01.2014.

§ 3

Legatet har til formål å gi økonomisk støtte til utdanning for elever i grunnskole og videregående skole, til utdannelse av ungdom som ungdomsledere etc innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs m.v., til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, herunder velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole, foruten at gravstedene til kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsen og H. B. Hansen og hustru Gina Hansen skal vedlikeholdes.

Slektninger av legatoppretterne har fortrinnsrett ved utdeling dersom den opprinnelige formålsbestemmelse fastsatte slik fortrinnsrett.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
 • Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
 • Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelige fellesråd
 • Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune.Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre.

§ 5

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6 

Plassering av legatets midler avgjøres av styret.

Styret bestemmer eventuelt tilsetting av forretningsfører.

Styret skal påse at regnskap, revisjon og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Utdeling av legatets midler fastsettes for de enkelte år av styret.

§ 7

10 % av legatets bruttoinntekter (renteinntekter m.m.) avsettes hvert år til grunnkapitalen.

De resterende inntekter etter fradrag av legatets samlede utgifter utdeles til formålet, jfr. § 3.

Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 8

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser.

 

Translate »