Søk

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

Det gis støtte til

– utdanning for elever i grunnskole og videregående skole
– utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke
– Tønsberg Sangforening
– lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.
– velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

 

Som er en sammenslutning av:

1. John Laurentz Skaaums legat, org. nr. 977 152 054
Med formål å hjelpe ungdom til deres videregående utdannelse etter ungdomsskolen, f-eks. yrkesskole, gymnas e.l., fortrinnsvis foreldreløse eller ungdom som har vokst opp i fosterhjem eller barnehjem, eller til utdannelse av ungdom som ungdomsledere e.l. innenfor Den Norske Kirke, med fortrinnsrett for søkere fra Sem kommune, opprettet ved Anna Karoline Skaaums testamente av 28. oktober 1974 til minne om sønnen John Laurentz Skaaum.

2. Legat til beste for barn og ungdom i Tønsberg under utdanning som det offentlige ikke plikter til å ivareta, org. nr. 977 207 428,
Med formål å gi økonomisk støtte til velferdstiltak for barn og ungdom i Tønsberg som det ikke gis kommunale bevilgninger til, herunder til kommunale barnehager og grunnskoler.

Legatet er danne ved sammenslåing av følgende legater:

1. Lagmand Peder Laurizens legat til husarme og fattige skolebarn
2. O. Røsch og hustrus legat til barn av trengende kjøpmenn eller skipsførere i Tønsberg
til ervervelse av nyttige kunnskaper med fortrinnsrett for slekten.

3. Kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsens legat, org. nr. 944 041 591,
Med formål ¨tilgodese Tønsberg Sangforening med 1/9 av utdelingene, mens de resterende 8/9 av utdelingene, etter å ha bekostet vedlikehold av gravstedene til legatoppretterne og gravsted til H. B. Hansen og hustru Gina, skal gis i stipender til lærere og lærerinner ved Tønsberg folkeskole, eventuelt til elever, til besøk på skoler og læreanstalter og kursdeltakelse så vel i innland som utland, opprettet ved Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsens testamente av 14. januar 1925.

4. Jørgen Jacobsen Gjersøe og hustrus legat, org.nr. 841 248 422,
Med formål å tilgodese verdig trengende unge piker eller gutter i Tønsberg av borgerlige foreldre til ervervelse av nyttig kunnskaper, med fortrinnsrett for legatstifternes slektninger, opprettet ved frøknene Inger Sofie og Julie Marie Gjerseøes testamente av 25. juli 1898.

5. En halvpart av Det Olsen-Melsomske Familielegat, org. nr. 940 037 786
Med formål å avhjelpe økonomisk nød, til hjelp i sykdom og ved begravelse, til barns skolegang og utdannelse, til rekreasjon for nerveslitte og lignende.

 

§ 1

Legatets navn er Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse.

§ 2

Legatets grunnkapital er bundet og utgjør kr. 552.414,- pr 01.01.2014.
Grunnkapitalen kan ikke forringes.

§ 3

Legatet har til formål å gi økonomisk støtte til utdanning for elever i grunnskole og videregående skole, til utdannelse av ungdom som ungdomsledere etc innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs m.v., til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, herunder velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole, foruten at gravstedene til kemner Hans Johnsen og hustru Gundborg Johnsen og H. B. Hansen og hustru Gina Hansen skal vedlikeholdes.

Slektninger av legatoppretterne har fortrinnsrett ved utdeling dersom den opprinnelige formålsbestemmelse fastsatte slik fortrinnsrett.

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

• Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
• Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
• Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelig fellesråd
• Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt el-
ler etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det
samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg
kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha
økonomisk fagkompetanse.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av stiftelsens styre i samråd med oppnevnt fagkomitemedlem. Stiftelsen skal ha et fagkomitemedlem som representerer Sem sogn. Medlemmet oppnevnes av Sem menighetsråd.

Fagkomitémedlemmet oppnevnes for fire år av gangen og kan gjenoppnevnes.

§ 5

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 6

Plassering av legatets midler avgjøres av styret.

Styret bestemmer eventuelt tilsetting av forretningsfører.

Styret skal påse at regnskap, revisjon og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Utdeling av legatets midler fastsettes for de enkelte år av styret.

§ 7

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser.

Translate »