Søk

Lindemans legat

Legatet skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.

Formålet realiseres i et nært faglig samarbeid med Norges musikkhøgskole.

Eksempler på tiltak som kan bidra til å realisere målet er:

 • utdeling av «Lindemanprisen» etter retningslinjer fastsatt av styret
 • initiativ til eller støtte av forsknings- og utviklingsprosjekter og øvrige tiltak som gjelder musikkutdanning og musikkformidling
 • initiativ til eller støtte av kunstneriske manifestasjoner

Se stiftelsens egen nettside for utfyllende informasjon. 

 

Utdeling av midler vurderes av legatets styre.

Se legatets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for legatets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Lindemans legat

 

 

§ 1 Navn og rettslig stilling

Stiftelsen «Lindemans Legat» er en frittstående stiftelse og en fortsettelse av «Lindemans Legat, Musikkonservatoriet i Oslo», opprettet 1969 på initiativ av direktør Trygve Lindeman og hustru Marie Louise Lindeman.

§ Formål og oppgaver

Stiftelsens formal er å viderefore den tradisjon Lindemanslekten bygget opp gjennom sitt
arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.

Formålet søkes realisert gjennom et nært faglig samarbeid med Norges musikkhøgskole.
Eksempler på tiltak som kan bidra til å realisere målet, er

 • utdeling av «Lindemanprisen» etter retningslinjer fastsatt av styret
 • initiativ til eller støtte av forsknings- og utviklingsprosjekter og øvrige tiltak som gjelder musikkutdanning og musikkformidling
 • initiativ til eller støtte av kunstneriske manifestasjoner

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsen grunnkapital er kr 18 400 000.

§ 4 Stiftelsens organer

 1. Styret er stiftelsens øverste organ. Det består av tre medlemmer:
  1. Einar Solbu, styrets leder i henhold til ønske fra stifterne, jf. § 1
  2. Ett medlem oppnevnt av Norges musikkhøgskole
  3. Ett medlem oppnevnt av styret selv.
 2. Styremedlemmer under pkt. 1 b) og c) ovenfor oppnevnes for perioder på fire år.
 3. Når Einar Solbu trekker seg tilbake som leder, oppnevnes nytt styremedlem av Norges musikkhøgskole (som da skal oppnevne to medlemmer av styret). Dette medlemmet
  oppnevnes for fire år. Styret velger da selv sin leder.
 4. Styret kan ansette forretningsfører.
 5. Styret fastsetter godtgjørelse for leder, styremedlemmer og eventuell forretningsfører og sekretær.

§ 5 Revisjon

Styret velger selv revisor.

§ 6 Endring av vedtektene

 1. Styret kan vedta å endre vedtektene, såfremt samtlige medlemmer er til stede i møtet og erklærer seg for ordningen. Vedtaket skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.
 2. Styret kan vedta å oppløse stiftelsen på samme mate som nevnt i første ledd.
  Oppløsningen skal følge reglene i stiftelsesloven. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens verdier Norges musikkhøgskole.

§ 7 Ikraftreden

Disse vedtekter avløser vedtekter fastsatt 1. juli 1997 og trer i kraft når de er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Vedtatt av styret i stiftelsen Lindemans Legat 1.4.2014.

Vedtektene er registrert i Stiftelsesregisteret 23. april 2014