Søk

Lindemans legat

Stiftelsen skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.

Formålet søkes realisert gjennom et nært faglig samarbeid med Norges musikkhøgskole. Eksempler på tiltak som kan bidra til å realisere målet er:

 • utdeling av «Lindemanprisen» etter retningslinjer fastsatt av styret
 • initiativ til eller støtte av forsknings- og utviklingsprosjekter og øvrige tiltak som gjelder musikkutdanning og musikkformidling
 • initiativ til eller støtte av kunstneriske manifestasjoner

Søknader om midler vurderes av stiftelsens styre.

For mer informasjon, klikk her for å se stiftelsens nettside.

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1 Navn og rettslig stilling

 1. Stiftelsen "Lindemans Legat" er en frittstående privat stiftelse og er en fortsettelse av "Lindemans legat, Musikkonservatoriet i Oslo", opprettet i 1969 på initiativ av direktør Trygve Lindeman og hustru Marie Louise Lindeman.
 2. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet kan bare gjøres gjeldende overfor stiftelsen. Bestemmelsene i stiftelsesloven § 13 om ansvar for styrets medlemmer og andre som har verv i eller har fullmakt il å handle på av stiftelsen får likevel anvendelse.

§ 2 Formål og oppgaver

Stiftelsens formål er å videreføre den tradisjon Lindemanslekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.

Formålet søkes realisert gjennom et nært faglig samarbeid med Norges musikkhøgskole. Eksempler på tiltak som kan bidra til å realisere målet er:

 • utdeling av "Lindemanprisen" etter retningslinjer fastsatt av styret
 • initiativ til eller støtte av forsknings- og utviklingsprosjekter og øvrige tiltak som gjelder musikkutdanning og musikkformidling
 • initiativ til eller støtte av kunstneriske manifestasjoner

§ 3 Grunnkapitalen

 1. Stiftelsens faste kapital er eiendommene Nordahl Brunsgate 8 i Oslo. Eiendommen søkes utleid på sikre betingelser.
 2. Hvis det ikke lenger er aktuelt å leie ut eiendommen, kan den selges. Salgssummen skal i tilfelle utgjøre stiftelsens faste kapital. Av kapitalens avkastning skal minst en tiendel tillegges kapitalen.

§ 4 Stiftelsens organer

 1. Styret er stiftelsens øverste organ. Det består av tre medlemmer:
  a) Einar Solbu, styrets leder i henhold til ønske fra stifterne, jfr. § 1 pkt. 1
  b) 1 representant oppnevnt av Norges musikkhøgskole
  c) 1 representant oppnevnt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.
 2. Styremedlemmene under pkt. b) og c) ovenfor oppnevnes for perioder på fire år.
 3. Når Einar Solbu trekker seg tilbake som leder, oppnevnes nytt styremedlem av Norges musikkhøgskole (som får to representanter i styret). Dette medlemmet oppnevnes for fire år. Styret velger da selv sin formann.
 4. Styret ansetter forretningsfører.
 5. Styret fastsetter godtgjørelse for formann, styremedlemmer, forretningsfører og sekretær.

§ 5 Styrets oppgaver

 1. Styret skal arbeide for å virkeliggjøre stiftelsens formål.
 2. Styret skal behandle alle saker av vesentlig betydning for stiftelsen. Styret skal herunder:
  - fastsette og følge opp de langsiktige retningslinjene for stiftelsens virksomhet
  - vedta budsjett og regnskap
 3.  Styret vedtar retningslinjer og arbeidsoppgaver for forretningsfører.

§ 6 Styrets møter

 1. Styret skal avholde møter så ofte det er nødvendig etter innkalling av styrets leder. Styret skal uansett avholde møte når ett av styrets medlemmer krever det.
 2. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede.
 3. Styrets beslutninger fattes i møte med vanlig flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet gjelder det styrets formann har stemt for. Er formannen ikke til stede, gjelder det møteleder har stemt for.
 4. Det skal føres protokoll fra møtene i styret. Alle medlemmer og forretningsfører har rett til å få protokollert eventuell uenighet med styrets flertall.

§ 7 Revisjon

Styret velger selv revisor, som skal være registrert eller statsautorisert, og som skal utføre sine plikter i samsvar med revisorloven av 14. mars 1962, nr. 2. Så lenge det ikke finnes detaljerte forskrifter om revisjon av allmennyttig virksomhet, skal revisjonen følge de forskrifter som gjelder for revisjon av aksjeselskaper så langt disse passer.

§ 8 Endring av vedtektene - oppløsning

 1. Styret kan vedta å endre vedtektene, såfremt samtlige medlemmer er til stede i møtet og erklærer seg for endringen. Endringer skal meldes til fylkesmannen.
 2. Styret kan vedta å oppløse stiftelsen på samme måte som nevnt i første ledd. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens verdier Norges musikkhøgskole.

§ 9 Ikrafttreden

Disse vedtektene avløser vedtektene for Lindemans legat fastsatt 1. oktober 1978 og gjøres gjeldende fra 1.7.1997.

Translate »