Søk

Norsk Fond for Klinisk Kjemi

Fondet støtter aktiviteter som styrker faget medisinsk biokjemi i Norge.

Støtte gis i form av bidrag til kongressdeltakelser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi.

Søkere som skal presentere eget arbeid prioriteres.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 20 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2024
Tilgjengelig for utdeling: 77 000,00 NOK
 

Norsk Fond for Klinisk Kjemi


Fondet støtter deltagelse på kongresser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi. Søkere som skal presentere eget arbeid gis prioritet.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 20 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. Det skal i år deles ut inntil kr 77 000. 

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsbestemmelse. Du må 1) drive med arbeid innen faget medisinsk biokjemi i Norge, og 2) ha konkrete planer om å delta på en faglig relevant kongress.

 

Søknadsfristen er 1. mars

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Norsk Fond for Klinisk Kjemi

 

§1

Norsk Fond for Klinisk Kjemi (heretter kalt Fondet) ble opprettet ved at Kongresskomitéen for den XXII Nordiske Kongress i Klinisk Kjemi den 4/1-1991 gav NKr. 600.000,00 - sekshundretusen 00/100 - til Det Medisinske Fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (heretter kalt DMF) som grunnkapital til Fondet. Fondets grunnkapital er urørlig.

§2

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge, herunder også dekke med inntil 200.000 kr for eventuelle underskudd i framtidige kongresser arrangert i Norge av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB). For at en slik søknad skal bli vurdert, må kongressens regnskap være godkjent av, og søknaden anbefalt av Styret i NSMB.

§3

Fondet skal ha en fagkomité på 3 eller 4 medlemmer. Fagkomiteens oppgave er å innstille overfor Fondets styre vedrørende utdelinger fra Fondet, innenfor styrets årlige vedtak om hvor mye av Fondets kapital og/eller avkastning som kan deles ut. Enhver utdeling skal være i samsvar med Fondets formål.

Fagkomiteen består av fungerende leder i NSMB, 1 medlem foreslått av DMF og 1 eller 2 medlemmer foreslått av styret i NSMB. Medlemmet som foreslås av DMF skal komme fra Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital, Trondheim. Leder i NSMB fungerer som fagkomiteens leder. Funksjonsperioden for de oppnevnte medlemmene er 4 år.

§4

Fondet skal ha et styre på minimum 3, maksimum 7 medlemmer.

Rektor ved NTNU oppnevner etter fullmakt fra styret ved NTNU antall styremedlemmer, herunder oppnevner styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Forvaltning av Fondet hører under styret.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§5

Fondets kapital kan økes gjennom avkastning, ved gaver, ved overføringer fra NSMB, eller fra arrangementer støttet av NSMB. Slike gaver eller overføringer skal tillegges Fondets frie kapital med mindre noe annet er bestemt fra giveren.

§6

Fondets styre skal hvert år sende kopi av årsregnskapet til fakultetsstyret ved DMF og til styret i NSMB vedlagt rapport over siste års tildeling.

§7

Dersom NSMB oppløses, skal de rettigheter og plikter som NSMB har i forhold til Fondet overføres til Den norske legeforenings fagmedisinske forening for medisinsk biokjemi, dvs. Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi (NFMB).

Translate »