Søk

Norsk Fond for Klinisk Kjemi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Stiftelsen støtter bl.a. deltagelse på kongresser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi. Søkere som skal presentere eget arbeid prioriteres.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

for
Norsk Fond for Klinisk Kjemi

 

§1

Norsk Fond for Klinisk Kjemi (heretter kalt Fondet) ble opprettet ved at Kongresskomitéen for den XXII Nordiske Kongress i Klinisk Kjemi den 4/1-1991 gav NKr. 600.000,00 - sekshundretusen 00/100 - til Det Medisinske Fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (heretter kalt DMF) som grunnkapital til Fondet.

§2

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge, herunder også dekke med inntil 200.000 kr for eventuelle underskudd i framtidige kongresser arrangert i Norge av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB).
For at en slik søknad skal bli vurdert, må kongressens regnskap være godkjent av, og søknaden anbefalt av Styret i NSMB.

§3

Fondet skal ha en fagkomité på 3 eller 4 medlemmer. Fagkomiteens oppgave er å innstille overfor Fondets styre vedrørende utdelinger fra Fondet, innenfor styrets årlige vedtak om hvor mye av Fondets kapital og/eller avkastning som kan deles ut. Enhver utdeling skal være i samsvar med Fondets formål.

Fagkomiteen består av fungerende formann i NSMB, 1 medlem foreslått av DMF og 1 eller 2 medlemmer foreslått av styret i NSMB. Medlemmet som foreslås av DMF skal komme fra Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital, Trondheim. Formannen i NSMB fungerer som fagkomiteens formann. Funksjonsperioden for de oppnevnte medlemmene er 4 år.

§4

Fondet skal ha et styre på minimum 3, maksimum 7 medlemmer.

Rektor ved NTNU oppnevner etter fullmakt fra styret ved NTNU antall styremedlemmer, herunder oppnevner styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Forvaltning av Fondet hører under styret.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§5

Fondets kapital kan økes gjennom avkastning, ved gaver, ved overføringer fra NSMB, eller fra arrangementer støttet av NSMB. Slike gaver eller overføringer skal tillegges Fondets frie kapital med mindre noe annet er bestemt fra giveren.

§6

Fondets grunnkapital er urørlig. Av årets resultat skal 20 % tillegges opptjent urørlig kapital.

§7

Midlene utdeles fra Fondet én gang årlig. Søknadsfrist er 1. mars.

§8

Fondets styre skal hvert år sende kopi av årsregnskapet til fakultetsstyret ved DMF og til styret i NSMB vedlagt rapport over siste års tildeling.

§9

Endringer i Fondets vedtekter kan skje etter initiativ fra fondets styre eller NSMB. Endringer vedrørende opprettelse, formål og/eller fagkomité skal godkjennes av Generalforsamlingen i NSMB med minst 2/3 flertall. Andre endringer kan godkjennes når det er flertall for det både i Fondets styre og i NSMBs styre.

§10

Dersom NSMB oppløses, skal de rettigheter og plikter som NSMB har i forhold til Fondet overføres til Den norske legeforenings fagmedisinske forening for medisinsk biokjemi, dvs. Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi (NFMB).

Translate »