Søk

Faste og Flory Svendsens, og Ingolf Dahls Gave til Musikklivets Fremme

Stiftelsens formål er å fremme musikklivet i Trøndelag.

Den deler ut stipender til følgende kategorier:

   1. Stipend til ansatte ved Institutt for musikk, NTNU (IMU) for videreutdanning ved andre universitet, høgskoler, musikkinstitutter m. v. i inn- og utland.

   2. Stipend til studenter ved IMU til hel eller delvis dekning av opphold ved andre læreinstitutter når dette ansees å være til fordel for IMU.

   3. Dekning av reiseutgifter og til godtgjørelse for ansatte og studenter ved innsats i Trøndelag fylke i musikkfaglig sammenheng, hvor dette anses å bidra til musikklivets fremme.

   4. Etter forslag fra IMU til innkjøp av instrumenter, musikkverk i form av noter, plater, lydopptak o.l. når dette ellers ikke er mulig.

   5. Til dekning av opphold for gjesteforelesere ved IMU når dette ellers ikke er gjennomførlig ved dekning av IMUs ordinære budsjett.

   6. Til dekning av utgifter ve turneer i Trøndelagsfylkene som arrangeres av kor og/ eller orkestre fra IMU.

   7. Til andre formål i tilknytning til konservatorieutdanningen som etter styrets mening tjener til musikklivets fremme i Trøndelag fylke.

   8. 6 % av den avkastning som besluttes delt ut avrundet til nærmeste 1000 kr. skal gis som stipend for videreutdanning i musikk til evnerik ungdom fra Trøndelag som har vært elev/student ved Trondheim kommunale        kulturskole eller ved IMU. Dette stipend skal bære Sigrid og Oskar Skaugs navn.

 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 1 000 kr – 10 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 


Stiftelsen lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

 

 

Nyhetsoppdatering 15.03.2024: Stiftelsen har ikke midler tilgjengelig for utdeling i 2024. 


Vedtekter

FOR

Faste og Flory Svendsens, og Ingolf Dahls Gave til Musikklivets Fremme

 

KONSERVATORIEUTDANNINGEN, INSTITUTT FOR MUSIKK, NTNU (IMU) hvori opptatt Sigrid og Oskar Skaugs legat

 

§ 1

Trøndelag Musikkonservatorium - Trondheim (Stiftelsen TMK-T) ble opprettet av fylkestingene i Trøndelagsfylkene og Trondheim kommunestyre i 1973. Etter at staten overtok driften av konservatoriet i 1986, ble det vedtatt å opprettholde stiftelsen med formål å støtte driften av konservatoriet, jfr. vedtak 16.06.1986 (Trondheim kommune), 11.08.1986 (Nord-Trøndelag fylkeskommune) og 14.08.1986 (Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Stiftelsen overtok eiendomsretten til «Klosterenget», gnr. 404, bnr. 278, Kronprins Olavs Allé 7, Trondheim, i flg. testament opprettet av giveren Ingolf Dahl 15. juni 1981. Testator døde den 14.06.1987. Eiendommen ble solgt i 1988.

Sigrid og Oskar Skaugs legat ble ved vedtak i legatets styre 20.06.95 og i Stiftelsen TMK-Ts styre 02.10.96 slått sammen med Stiftelsen TMK-T.

Stiftelsens navn er «Faste og Flory Svendsens, og Ingolf Dahls Gave til Musikklivets Fremme».

Stiftelsens grunnkapital er kr 3 864 557.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.

Rektor ved NTNU bestemmer etter fullmakt fra styret ved NTNU antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

I henhold til testators vilje skal midlene brukes til fremme av musikklivet i Trøndelag.

Etter fradrag av kostnader til driften skal kapitalens avkastning av styret senest innen utgangen av juni hvert år besluttes benyttet til følgende formål:

1. Stipend til ansatte ved Institutt for musikk, NTNU (IMU) for videreutdanning ved andre universitet, høgskoler, musikkinstitutter m. v. i inn- og utland.
2. Stipend til studenter ved IMU til hel eller delvis dekning av opphold ved andre læreinstitutter når dette ansees å være til fordel for IMU.
3. Dekning av reiseutgifter og til godtgjørelse for ansatte og studenter ved innsats i Trøndelag fylke i musikkfaglig sammenheng, hvor dette anses å bidra til musikklivets fremme.
4. Etter forslag fra IMU til innkjøp av instrumenter, musikkverk i form av noter, plater, lydopptak o.l. når dette ellers ikke er mulig.
5. Til dekning av opphold for gjesteforelesere ved IMU når dette ellers ikke er gjennomførlig ved dekning av IMUs ordinære budsjett.
6. Til dekning av utgifter ve turneer i Trøndelagsfylkene som arrangeres av kor og/ eller orkestre fra IMU.
7. Til andre formål i tilknytning til konservatorieutdanningen som etter styrets mening tjener til musikklivets fremme i Trøndelag fylke.
8. 6 % av den avkastning som besluttes delt ut avrundet til nærmeste 1000 kr. skal gis som stipend for videreutdanning i musikk til evnerik ungdom fra Trøndelag som har vært elev/student ved Trondheim kommunale kulturskole eller ved IMU. Dette stipend skal bære Sigrid og Oskar Skaugs navn.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite bestående av 2 ansatte og 2 studenter fra utøvende ved IMU. De ansattes representanter oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for gjenoppnevning. Studentenes representanter oppnevnes for 2 år av gangen.

Midler deles ut etter innstilling fra stiftelsens fagkomite.

 

 

Vedtatt 14. juni 1989. Revidert 2. oktober 1996, 23. oktober 2014 og 4. juni 2021.

 

Translate »