Søk

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske komponister og utøvende musikere.

Ingerid Fegersten opprettet stiftelsen i sitt og foreldrenes navn 14. mars 1990.

Det gis støtte i form av studie- og reisestipend, og ett- eller toårige arbeidsstipend. Aktuelle kandidater er norske statsborgere og ferdig med grunnutdanning. 

Stipendene deles ut annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Klikk her for en oversikt over stipendmottakerne for 2022. 

 

Søknadsmottaket åpnes ca. 1. juni annethvert år. Søknadsfristen er fast 1. september i utlysningsåret. 

Neste utlysning forventes annonsert i 2024.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet vil tilgjengeliggjøres i det annonserte tidsrommet på denne nettsiden. 


Vedtekter

FOR

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

 

§ 1

Stiftelsens navn er Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere.

§ 2

Stiftelsen er en privat stiftelse.  Grunnkapitalen består av de gaver Ingerid Fegersten har gitt, og som til sammen utgjør kr. 20.000.000. Grunnkapitalen kan ikke røres. Den kan økes ved avkastning eller tilskudd.

§ 3

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er norske statsborgere.  Støtten gis i form av to-årige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier.  Stipendiene utdeles hvert annet år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

§ 4

Stiftelsens styre skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Ingerid Fegersten, som skal være styrets formann så lenge hun ønsker det.

Etter Ingerid Fegerstens tid oppnevnes styret av advokat Bjørg Ven, som også skal være styreleder. De to andre styremedlemmene skal være musikkyndige. Etter Bjørg Ven skal styrelederen være en advokat som utpekes av Oslo krets av Den norske Advokatforening, fortrinnsvis blant advokater som har gode økonomiske kunnskaper, rede på  og interesse for formuesforvaltning. De to øvrige styremedlemmer oppnevnes av formannen blant kandidater som foreslås fra henholdsvis Norges Musikkhøgskole og Norsk Tonekunstnersamfund.

§ 5

Styret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsens midler. Forvaltningen kan av styret helt eller delvis settes ut til profesjonelle, uavhengige forvaltere. Styret foretar utdeling av stipendier, eventuelt ved hjelp av en jury som i tilfelle oppnevnes av styret. Inntil 90 % av det årlige overskudd kan utdeles.
Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor, som utpekes av styret.
Styremøter avholdes etter behov og minst en gang i året.

§ 6

Stiftelsens kapital skal plasseres på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas hensyn til sikkerhet og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 7

Dersom stiftelsens formål ikke lar seg gjennomføre eller andre vesentlige grunner som nevnt i stiftelseslovens kapitel 6 foreligger, skal stiftelsen oppløses og midlene overføres til Norges Musikkhøgskole, eller dersom denne ikke finnes, til annen lignende institusjon i Oslo.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelsene i stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

Translate »