Søk

Professor Didrik Arup Seips fond

Fondet skal fremme forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

Det gis stipend til

  • forskningsperioder for faste vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området
  • utgivelser og språkvask til utgivelser (f. eks. kildeskrifter, artikler, prøveforelesninger, osv.) som kan belyse norsk språkhistorie
  • doktorander innenfor området eller
  • forskningsassistanse innenfor området.

Forskere og stipendiater kan søke.

 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Professor Didrik Arup Seips fond

Vedtatt av Det akademiske kollegium 3. september 1954 med endringer av 11. februar 1997, 13. oktober 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. februar 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er resultat av en innsamling som pågikk mellom 1945 og 1951 med sikte på å opprette et fritt professorat ved Universitetet i Oslo. Fondet skulle bære professor Didrik Arup Seips navn. Fondets kapital utgjorde i 1951 NOK 189.000,-. Grunnkapitalen ble i 1996 økt til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen kan ikke angripes.

§2.

Fondets formål er nå å fremme forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes etter fondets formål til:
a) forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området,
b) utgivelser og språkvask til utgivelser (f. eks. kildeskrifter, artikler, prøveforelesninger etc.) som kan belyse norsk språkhistorie,
c) stipend til doktorander innenfor området eller
d) forskningsassistanse innenfor området
Midlene deles ut av Det historisk- filosofiske fakultet etter innstilling fra fondets fagkomité.

§4.

Fondets fagkomité skal bestå av tre representanter oppnevnt av Det historisk- filosofiske fakultet. Ett av medlemmene skal være den til enhver tid sittende dekan ved Det historisk- filosofiske fakultet. De to andre representantene skal være professorer ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Oppnevningsperioden er 4 år og gjenoppnevning kan finne sted. Fagkomitéen velger selv sin leder.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »