Søk

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

TFSR er en uavhengig stiftelse uten ervervsmessig formål. Se stiftelsens egne nettside for utfyllende informasjon (klikk her)

 

Oppfylling av stiftelsens formål ivaretas av stiftelsens styre.

Se stiftelsens oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR bistår ikke stiftelsen med formålsrealiseringen. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning

 

§ 1 NAVN

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning, eller på engelsk the Trondheim Foundation for Scientific Research (heretter kalt TFSR eller stiftelsen).

§ 2 FORMÅL

TFSRs spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige, vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (heretter kalt NTNU) har ved å yte økonomisk støtte til the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. TFSR er en uavhengig stiftelse uten ervervsmessige formål.

§ 3 STIFTELSENS KAPITAL

TFSRs grunnkapital er 100.000.

TFSRs styre har myndighet til å forhøye stiftelsens grunnkapital.

§ 4 STYRE

TFSR skal ha et styre med fem medlemmer. To medlemmer skal nomineres av the Kavli Foundation og tre medlemmer skal nomineres av NTNU.

Styret utnevnes formelt av rektor ved NTNU. Styret velger ett av sine medlemmer til styreformann.

Følgende personer kan ikke under noen omstendighet utgjøre flertall i styret: 1) en person som er en vesentlig bidragsyter til stiftelsen; 2) hvis en vesentlig bidragsyter er et objekt, en person som eier mer enn 20 prosent av den vesentlige bidragsyteren; 3) en person som er i familie (ektefelle, forfedre, barn, barnebarn, oldebarn, og ektefelle av barn, barnebarn, oldebarn) med noen av personene som er beskreiv i 1) eller 2); og 4) en person som er ansatt av en person eller et objekt som beskrevet i 1), 2) eller 3).

Ingen person som nevnt i 1)-3), og intet objekt hvor slike personer kan komme til å eie mer enn 35 prosent, det være seg alene eller i kombinasjon, skal ha myndighet til å legge ned veto mot noen handling denne stiftelsen ønsker å foreta.

Revisjonsselskapet som skal revidere TFSRs regnskap skal velges av rektor ved NTNU.

§ 5 STYRETS MYNDIGHET

Styret utgjør TFSRs øverste myndighet.

Styret har myndighet til å foreta utdelinger fra stiftelsen innenfor den stipulerte rammen for hvor mye av stiftelsens utbytte og/eller egenkapital som kan deles ut. Enhver slik utdeling skal skje i henhold til stiftelsens formål og dens stiftelsesdokument.

Styret skal ha ansvar for å forvalte stiftelsen.

Styret skal se til at stiftelsens regnskaper og kapitalstyringer er underlagt tilstrekkelig kontroller.

§ 6 BESTEMMELSER VEDRØRENDE GAVEMOTTAK

Denne stiftelsen skal ikke ha mulighet til å ta imot gaver eller bidrag fra noen person som direkte eller indirekte kontrollerer NTNUs styringsorgan, noen person som er i familie men slik person (inkluder søsken og disses ektefeller), eller noen foretak, noen stiftelse eller noe annet tilsvarende formuesobjekt hvor en slik person eier mer enn 35 prosent.

§ 7 UTDELINGER

For ethvert år skal stiftelsen dele ut et beløp som tilsvarer ikke mindre enn 3 % men ikke mer enn 5 % av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

§ 8 POLITISK AKTIVITET

Stiftelsen skal ikke delta i, eller gripe inn i, noen kampanje på vegne av eller i opposisjon til noen kandidat til noe offentlig verv. Ingen vesentlig del av stiftelsens aktiviteter skal gå ut på forsøk på å påvirke lovgivning.

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning av denne stiftelsen krever 4/5 flertall i styret. Skulle slik oppløsning finne sted, skal alle gjenværende midler gis til et annet veldedig eller statlig institutt for nevrovitenskap, eller annen vitenskapelig forskning med navn «The Kavli Institute», som utpekes av styret. Ikke under noen omstendighet kan stiftelsens kapital føres tilbake til grunnleggeren.

§ 10 ENDRINGER TIL STIFTELSESDOKUMENTET

Dette dokumentet er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Skulle det finnes noen uoverensstemmelser skal den norske teksten gjelde.

Alle rettelser, tillegg og endringer stiftelsens stiftelsesdokument må godkjennes av rektor ved NTNU.

Translate »