Søk

Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo

Fondets formål er å fremme studier av engelsk språk og britisk litteratur og kultur.

Hvert års midler tildeles direkte til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS, UiO).

ILOS lyser ut midlene internt blant sine ansatte etter følgende prinsipper:

  1. Jahrefondets midler skal benyttes til fremme av studier av engelsk språk og britisk litteratur og kultur.
  2. Søker skal være ansatt ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS). Fast vitenskapelig ansatte prioriteres foran midlertidig vitenskapelig ansatte.
  3. Lederteamet ved ILOS vurderer søknadenes faglige kvaliteter og innstiller for styret som vedtar tildeling av midler.
  4. Omsøkte tiltak skal være institusjonsbyggende og helst kunne tilføre fagmiljøet en ekstraverdi.
  5. I de tilfeller midler skal gå til studenttiltak, bør tiltakene gå til en gruppe studenter og ikke til enkeltstudenter.

Vedtekter

FOR

Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av Det akademiske kollegium 24. november 1989, endring vedtatt 29. september 1992 og 2. mai 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31. oktober 2001.

 

§1.

Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Det opprinnelige hovedfondet var på NOK 500.000,-, som 1. januar 1990 ble økt til NOK 1.500.000,- ved overføring fra rentefondet. Hovedfondet er urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal benyttes til fremme av studier av engelsk språk og britisk litteratur og kultur, etter vedtak fattet av styret ved Institutt for britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Oslo. Utdeling av midler skjer i tråd med retningslinjer for bruk av midlene godkjent av instituttstyret. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »