Søk

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

De disponible midlene skal disponeres som følger:

For forskning innen øyesykdommer:

  • Inntil 70 % til støtte/bidrag til øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer, i en periode for å fullføre et konkret forskningsprosjekt. Støtten skal gå til fortsatt forskning på områder hvor vedkommende har fremvist lovende resultater. Ved oppnådde lovende resultater kan fornyet støtte tildeles i én eller flere etterfølgende perioder slik at legen om mulig kan konsentrere seg om forskningen på fulltid. Rapport må fremlegges.
  • Inntil 20 % til opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon for øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer for å utføre en konkret forskningsoppgave.
  • Inntil 10 % til eventuell utdeling av pris for fremragende forskningsresultater. I tillegg kan støtte gis til fortsatt forskning på området.

For forskning innen øresus, døvhet eller redusert hørselsevne:

  • Forskere med klar anbefaling om støtte til fortsatt forskning på områder som ovenfor angitt og hvor det er fremvist av vedkommende lovende resultater.

Søknadene bør fortrinnsvis inkludere vurdering/anbefaling fra kompetent/overordnet person innen fagområdet.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 255 000,00 NOK
 

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning


Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 255 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må tilhøre en av følgende kategorier

(1) forsker innen øyesykdommer

(2) forsker innen øresus, døvhet eller redusert hørselsevne

 

Hva må søknaden inneholde?

- Søknadene bør inkludere vurdering/anbefaling fra kompetent/overordnet person innen fagområdet

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 10. mars 1992, med endring 18. mai 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000 og 28. august 2001.

§1.

Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondet ble i 2015 tilført midler etter avvikling av stiftelsen Kirsten og James Herons legat (org.nr. 965 635 270).

Fondets grunnkapital, som er urørlig, utgjør NOK 1.953.800,-. Grunnkapitalen er fordelt med:
NOK 1.583.800,- til formål §2A - øyesykdommer
NOK 370.000,- til formål §2B - hørselsforskning

Fondets grunnkapital vil kunne styrkes for formål A eller B eller begge. 20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen.

§2.

Fondets formål er å fremme:
A. - Forskning innen øyesykdommer.
B. - Forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.
Den avkastning som er disponibel for utdeling, skal disponeres slik:

For område A:

1. - Inntil 70% til støtte/bidrag til øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer, i en periode for å fullføre et konkret forskningsprosjekt. Rapport fremlegges.
- Forskere med klar anbefaling om støtte til fortsatt forskning på områder hvor det er fremvist av vedkommende lovende resultater. Rapport fremlegges.
- Ved oppnådde lovende resultater kan fornyet støtte tildeles i en eller flere etterfølgende perioder for mulig hel konsentrasjon om forskningen. Rapport fremlegges.

2. Inntil 20% til opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon for øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer for å utføre en konkret forskningsoppgave. Rapport fremlegges.

3. Inntil 10% til eventuell utdeling av pris for fremragende forskningsresultater. I tillegg kan gis støtte til fortsatt forskning på området.

For område B:

Forskere med klar anbefaling om støtte til fortsatt forskning på områder som ovenfor angitt under B og hvor det er fremvist av vedkommende lovende resultater. Rapport fremlegges.

Når særlige grunner et enkelt år taler for det, kan fondets fagkomité foreta forskyvninger i ovennevnte forhold.

Søknadene bør fortrinnsvis være ledsaget av vurdering /anbefaling av kompetent/overordnet person innen fagområdet.

§3.

Ved særlig fremragende forskningsresultater kan det utdeles premie til utenlandsk statsborger såfremt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo finner å kunne godkjenne dette.

§4.

Stiftelsens fagkomite skal ha minimum tre medlemmer. Disse oppnevnes av Det medisinske fakultet.

Fagkomiteen velger selv sin leder. Ved stemmelikhet er komitéleders stemme avgjørende.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »