Søk

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Stiftelsen gir bidrag til Universitetsbiblioteket til innkjøp og andre utgifter ved driften som ellers ikke blir dekket av budsjettet.

Bibliotekdirektøren i samråd med Bibliotekstyrets leder avgjør hvordan bidragene skal brukes.

Stiftelsen lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger. Hvert års tilgjengelig midler tildeles Biblioteket direkte. 


Vedtekter

FOR

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 5. september 1975, godkjent av Sosialdepartementet 25. november 1975. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 11. april 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. oktober 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av vedtak i styret for Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse i Danmark om å overføre til Norge den del av stiftelsens kapital som tilsvarer de tre norske legatklassers andel og årlige inntekt. Grunnkapitalen er på NOK 1.500.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen skal legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til bidrag til Universitetsbiblioteket til innkjøp og andre utgifter ved driften som ellers ikke blir dekket over budsjettet. Beslutning om bruk av midler foretas av bibliotekdirektøren i samråd med Bibliotekstyrets leder. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »