Søk

Legat til Henrik Homans minne

Stiftelsen deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU kan søke om dekning av reiseutgifter til studiereiser, praktikantutveksling eller utvekslingsopphold.

Vilkår for søknaden er at reisen allerede er gjennomført. Søknad må leveres innen første søknadsfrist etter hjemkomst. Det er mulig å søke flere ganger, med ikke mer enn én gang per reise.

Tilskudd gis ikke til hovedekskursjoner eller til reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU.

Det er vedtatt følgende satser for stipendtildeling:

  • Skandinavia (Norge/Sverige/Danmark): 1 500 kr
  • Europa med resten av Norden: 2 500 kr
  • Nord-Amerika/Asia/Svalbard: 4 000 kr
  • Sør og Mellom-Amerika/Afrika/Australia og Oseania: 6 000 kr

FORBERED DIN SØKNAD I GOD TID!

LAST NED RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SØKNAD VED Å KLIKKE HER


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 240 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i vår deles ut inntil kr 240 000.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen (tilgjengelig over) nøye.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.


Hvem kan søke?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

Det gis ikke støtte til

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

Hva skal søknaden inneholde?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt

 

Gruppesøknader (to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål) skal ytterligere inneholde:

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

Søkere fra Entreprenørskolen bes ytterligere legge ved

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.


 

Styrets prioriteringsliste

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

 

Søknadsbeløp

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia og Svalbard

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

 

Vedtekter

(§ 1 ajourført i november 1992. Endringer vedtatt av styret i desember 1995 og 13. desember 2004. Godkjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

§ 1

Stiftelsen er testamentert til NTNU av bergingeniør Christian Horrebow Homan til minne om hans sønn som døde i 1920.

Da stiftelsen ble opprettet ved oppgjøret 20.12.39 i bergingeniør Homans dødsbo, omfattet dets kapitalverdier:

a. Grunnkapital, anbragt som bestemt for offentlig stiftelsers midler kr 46.451,92

b. Andre verdipapirer, ved booppgjøret oppført med kapitalverdi kr 58.288,71

Stiftelsens verdipapirer, 67 aksjer i A/S Blommenholm, ble i 1989 innløst med 8.3 millioner kroner som er tillagt stiftelsens grunnkapital.

Følgende stiftelser er i 1992 ved omdanning innlemmet i legatet:
Konsul G.O. Øms legat kr 16.522,63
Stud.tech. Per Leth Øwres legat kr 18.887,18

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Kapitalen skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre NTNU professorer knyttet til siv.ing.utdanningen og siv.ark.utdanningen. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp - som deles ut som reisestipender for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU - i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av NTNUs styre. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »