Søk

Legat til Henrik Homans minne

Legatet deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Aktuelle kandidater kan søke om dekning av reiseutgifter til studiereiser, praktikantutveksling eller utvekslingsopphold.

Vilkår for søknaden er at reisen allerede er gjennomført. Søknad må leveres innen første søknadsfrist etter hjemkomst. Det er mulig å søke flere ganger, men ikke mer enn én gang per reise.

Tilskudd gis ikke til hovedekskursjoner eller til reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU. Det er vedtatt følgende satser for stipendtildeling:

  • Skandinavia (Norge/Sverige/Danmark): 1 500 kr
  • Europa med resten av Norden: 2 500 kr
  • Nord-Amerika/Asia/Svalbard/Grønland: 4 000 kr
  • Sør og Mellom-Amerika/Afrika/Australia og Oseania: 6 000 kr

FORBERED DIN SØKNAD I GOD TID!

LAST NED RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SØKNAD VED Å KLIKKE HER. 

 

Legatet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 1. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Utlysning

Søknadsfrist 01.10.2023
 

Legat til Henrik Homans minne


Legatet gir reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige reiser må en uavhengig søknad sendes inn for hver av reisene. Klikk "Søk her" for å åpne et nytt søknadsskjema.

Les legatets retningslinjer før du fyller inne søknadsskjemaet. 

 

NB! DET GIS IKKE STØTTE TIL

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt ved NTNU

 

GRUPPESØKNADER SKAL YTTERLIGERE INNEHOLDE:
(to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål)

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

SØKERE FRA ENTREPRENØRSKOLEN BES YTTERLIGERE LEGGE VED

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet.

Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

 

NB! Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

LAST NED RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SØKNAD VED Å KLIKKE HER. 

 

STYRETS PRIORITERINGSLISTE

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

 

SØKNADSBELØP

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia, Svalbard og Grønland

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfristen er 1. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

FOR

Legat til Henrik Homans minne

(§ 1 ajourført i november 1992. Endringer vedtatt av styret i desember 1995 og 13. desember 2004. Godkjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er testamentert til NTNU av bergingeniør Christian Horrebow Homan til minne om hans sønn som døde i 1920.

Da stiftelsen ble opprettet ved oppgjøret 20.12.39 i bergingeniør Homans dødsbo, omfattet dets kapitalverdier:

a. Grunnkapital, anbragt som bestemt for offentlig stiftelsers midler kr 46.451,92

b. Andre verdipapirer, ved booppgjøret oppført med kapitalverdi kr 58.288,71

Stiftelsens verdipapirer, 67 aksjer i A/S Blommenholm, ble i 1989 innløst med 8.3 millioner kroner som er tillagt stiftelsens grunnkapital.

Følgende stiftelser er i 1992 ved omdanning innlemmet i legatet:
Konsul G.O. Øms legat kr 16.522,63
Stud.tech. Per Leth Øwres legat kr 18.887,18

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Kapitalen skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre NTNU professorer knyttet til siv.ing.utdanningen og siv.ark.utdanningen. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipender for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »