Søk

Legat til Henrik Homans minne

Legatet deler ut reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Aktuelle kandidater kan søke om dekning av reiseutgifter til studiereiser, praktikantutveksling eller utvekslingsopphold.

Vilkår for søknaden er at reisen allerede er gjennomført. Søknad må leveres innen første søknadsfrist etter hjemkomst. Det er mulig å søke flere ganger, men ikke mer enn én gang per reise.

Tilskudd gis ikke til hovedekskursjoner eller til reiser som i betydelig grad er finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU.

Gjeldende satser for stipendtildeling fra og med oktober 2024 som følger:

  • Skandinavia (Norge/Sverige/Danmark): 3 000 kr
  • Europa med resten av Norden: 5 000 kr
  • Nord-Amerika/Asia/Svalbard/Grønland: 8 000 kr
  • Sør og Mellom-Amerika/Afrika/Australia og Oseania: 12 000 kr

Merk at om dere søker som gruppe, må dere legge inn totalt søknadsbeløp for hele gruppen. Er dere eksempelvis to personer som søker om dekke av reiseutgifter for tur til «Sør og Mellom-Amerika/Afrika/Australia og Oseania» og dere vil søke om 12 000 kr pr person, må søknadsbeløpet være på 24 000 kr.

 

FORBERED DIN SØKNAD I GOD TID!

LAST NED RETNINGSLINJENE FOR UTFYLLING AV SØKNAD HER

 

Legatet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 1. februar til og med 1. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Legat til Henrik Homans minne

(§ 1 ajourført i november 1992. Endringer vedtatt av styret i desember 1995 og 13. desember 2004. Godkjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

Stiftelsen er testamentert til NTNU av bergingeniør Christian Horrebow Homan til minne om hans sønn som døde i 1920.

Da stiftelsen ble opprettet ved oppgjøret 20.12.39 i bergingeniør Homans dødsbo, omfattet dets kapitalverdier:

a. Grunnkapital, anbragt som bestemt for offentlig stiftelsers midler kr 46.451,92

b. Andre verdipapirer, ved booppgjøret oppført med kapitalverdi kr 58.288,71

Stiftelsens verdipapirer, 67 aksjer i A/S Blommenholm, ble i 1989 innløst med 8.3 millioner kroner som er tillagt stiftelsens grunnkapital.

Følgende stiftelser er i 1992 ved omdanning innlemmet i legatet:
Konsul G.O. Øms legat kr 16.522,63
Stud.tech. Per Leth Øwres legat kr 18.887,18

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Kapitalen skal være urørlig.

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Medlemmene skal være tre NTNU professorer knyttet til siv.ing.utdanningen og siv.ark.utdanningen. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendinger skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som reisestipender for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

Translate »