Søk

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

De disponible midlene skal brukes til å hjelpe trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo.

Tildeling av stipend foretas etter følgende prioriteringer:

  1. Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til personer som i minst fem år har vært ansatt hos testator eller i et selskap administrert av ham, samt til tjenere som i lengre tid har vært hos ham eller hans hustru.
  2. Deretter til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.
  3. Hvis de disponible midlene ikke går til støtte for personer nevnt under 1) og 2), kan styret etter eget skjønn bruke det overskytende beløpet til å hjelpe andre trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo.

 

Stiftelsen lyser ut midler 1. november hvert år med søknadsfrist 1. desember. Søkere kan forvente å motta svar tidlig februar det påfølgende år. 

Søknader sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres på denne siden 1. november.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

JOHAN OG MIMI WESMANNS UNDERSTØTTELSESFOND

Vedtatt 27. oktober 1947 med senere endringer av 2. november 1983, 30. november 1984 og 21. mars, 2. september 1996. Godkjent av Stiftelsestilsynet 21. desember 2010.

§ l.

Fondet er opprettet ifølge generalkonsul Joh. Wesmanns testament av 26. januar 1934 med påtegning 6. juli 1937.

Ved fondets opprettelse utgjør dets grunnkapital kr 500.000. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2.

Fondets disponible midler skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskelig stillede:

a) Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til personer som i minst 5 år har vært ansatt hos testator eller i noe av ham administrert selskap samt til tjenere som i lengre tid har vært hos ham eller hans hustru.

b) Dernest til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.

c) Hvis avkastningen ikke medgår til støtte for de under a) og b) nevnte personer, kan styret etter sitt frie skjønn anvende det overskytende til hjelp for andre trengende eller vanskelig stillede i eller ved Oslo.

§ 3.

Fagkomiteen, som oppnevnes for en periode på 4 år, består av rektor ved Universitetet i Oslo eller et av ham oppnevnt medlem, et medlem oppnevnt av Finans Norge og et medlem oppnevnt av Finanstilsynet. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre medlemmer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »