Søk

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Fondets formål er å hjelpe trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo.

 

Fondet kan dele ut stipender for trengende eller vanskeligstilte etter følgende prioritering:

 

Første prioritet:

Til medlemmer av Johan og Mimi Wesmanns norske slekt.

Til personer som i minst fem år var ansatt hos Johan Wesmann eller i et selskap administrert av ham.

Til tjenere som i lengre tid var hos Johan og Mimi Wesmann.

 

Andre prioritet

Til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.

 

Tredje prioritet

Hvis de tilgjengelige midlene ikke går til støtte for personer nevnt under første og andre prioritet,  styret etter eget skjønn bruke det overskytende beløpet til å hjelpe andre trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo.

 

Fondet lyser ut midler 1. november hvert år med fast søknadsfrist 1. desember.

Søkere kan forvente å motta svar tidlig februar det påfølgende år.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Vedtatt 27. oktober 1947 med senere endringer av 2. november 1983, 30. november 1984 og 21. mars, 2. september 1996. Godkjent av Stiftelsestilsynet 21. desember 2010.

 

§ 1.

Fondet er opprettet ifølge generalkonsul Joh. Wesmanns testament av 26. januar 1934 med påtegning 6. juli 1937.

Ved fondets opprettelse utgjør dets grunnkapital kr 500.000. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2.

Fondets disponible midler skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskelig stillede:

a) Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til personer som i minst 5 år har vært ansatt hos testator eller i noe av ham administrert selskap samt til tjenere som i lengre tid har vært hos ham eller hans hustru.

b) Dernest til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.

c) Hvis avkastningen ikke medgår til støtte for de under a) og b) nevnte personer, kan styret etter sitt frie skjønn anvende det overskytende til hjelp for andre trengende eller vanskelig stillede i eller ved Oslo.

§ 3.

Fagkomiteen, som oppnevnes for en periode på 4 år, består av rektor ved Universitetet i Oslo eller et av ham oppnevnt medlem, et medlem oppnevnt av Finans Norge og et medlem oppnevnt av Finanstilsynet. Fagkomiteen innstiller til utdeling i henhold til fondets formål; fondets styre vedtar.

§ 4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre medlemmer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »