Søk

Professor Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter

Stiftelsens fremmer forskning og studier knyttet til geologi ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen.

Stiftelsen realiserer formålet gjennom følgende retningslinjer:

  • Det deles ut stipend på 2 G (folketrygdens grunnbeløp) som skal fordeles på 3 – 4 stipend pr år, til mastergradsstudenter ved Universitetet i Oslo eller Bergen.
  • Stipendiet skal benyttes til fremme av forskning eller studier knyttet til geologi.
  • Støtte gis til studier ved UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) eller støtte til deltagelse på tokt, til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter og sosialt/faglige reiser/møter for en gruppe studenter.
  • Det faglige innholdet skal gjerne bidra til bærekraftig utvikling og grønn omstilling og være i samsvar med FNs bærekraftsmål.
  • Påskrift fra veileder på søknaden er ønskelig.

 

Stiftelsen er opprettet i 2023 og er i prosess med å avklare praksis for utdeling. 

Informasjon vil følge.


Vedtekter

FOR

Prof. Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Prof. Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen av stiftelsen NOK 4 000 000.

Stiftelsen har ikke et evighetsperspektiv. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å fremme forskning eller studier knyttet til geologi gjennom utdeling av stipend til mastergradsstudenter ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra en fagkomite. Stiftelsens fagkomite skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Institutt for geofag ved universitetet i Oslo. Oppnevningstiden er 3 år, gjenoppnevning kan finne sted.

§ 4. Styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer, og er å betrakte som et ulønnet tillitsverv. Styret utgjør ved opprettelsen Margarete Uchermann Wiese, Inger Johanne Wiese og Brit Lisa Skjelkvåle. Styret er selvsupplerende.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

 

Translate »