Søk

Professor Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter

Stiftelsens fremmer forskning og studier knyttet til geologi ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen.

Stiftelsen realiserer formålet gjennom følgende retningslinjer:

  • Det deles ut stipend på 2 G (folketrygdens grunnbeløp) som skal fordeles på 3 – 4 stipend pr år, til mastergradsstudenter ved Universitetet i Oslo eller Bergen.
  • Stipendiet skal benyttes til fremme av forskning eller studier knyttet til geologi.
  • Støtte gis til studier ved UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) eller støtte til deltagelse på tokt, til utenlandsopphold ved relevante institusjoner, reiser og vitenskapelige møter og sosialt/faglige reiser/møter for en gruppe studenter.
  • Det faglige innholdet skal gjerne bidra til bærekraftig utvikling og grønn omstilling og være i samsvar med FNs bærekraftsmål.
  • Påskrift fra veileder på søknaden må vedlegges og er obligatorisk. 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år den 1. januar, med påfølgende søknadsfrist 1. februar. 


Vedtekter

FOR

Prof. Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Prof. Annik M. Myhres stiftelse for geofagstudenter.

Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen av stiftelsen NOK 4 000 000.

Stiftelsen har ikke et evighetsperspektiv. Grunnkapitalen kan økes ved gaver.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å fremme forskning eller studier knyttet til geologi gjennom utdeling av stipend til mastergradsstudenter ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender skal foretas av styret etter innstilling fra en fagkomite. Stiftelsens fagkomite skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Institutt for geofag ved universitetet i Oslo. Oppnevningstiden er 3 år, gjenoppnevning kan finne sted.

§ 4. Styre

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer, og er å betrakte som et ulønnet tillitsverv. Styret utgjør ved opprettelsen Margarete Uchermann Wiese, Inger Johanne Wiese og Brit Lisa Skjelkvåle. Styret er selvsupplerende.

Styret velger selv forretningsfører og revisor.

 

Translate »