Søk

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling

Legatet støtter dermatologisk forskning.

Midlene deles ut som stipend, eventuelt som tilskudd til forskningsopphold i utlandet.

Følgende persongrupper kan søke om stipend:

Gruppe I: Donators nevøer eller deres barn, som (i prioritert rekkefølge)

a) etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdanner seg i dermatologi

b) studerer medisin

c) studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Maksimum én av donators nevøer eller deres barn få stipend fra dette legatet samtidig.


Gruppe II:
Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2023
Tilgjengelig for utdeling: 247 000,00 NOK
 

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling


Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- tilskudd til forskningsopphold i utlandet

Stipender gis vanligvis i størrelsesordenen kr 10 000-100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil kr 247 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må tilhøre en av følgende persongrupper

1) Donators nevøer eller deres barn, som (i prioritert rekkefølge)

a) etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdanner seg i dermatologi
b) studerer medisin
c) studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Maksimum én av donators nevøer eller deres barn få stipend fra dette legatet samtidig.

2) Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Ved tildeling: Hvis du ikke benytter tildelte midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

FOR

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling

Vedtatt av Det akademiske kollegium 9. september 1977 og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30. januar 1984. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 9. november 1998 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Arne E. Ingels` legat til Rikshospitalets hudavdeling er opprettet ved "Trust Agreement", da-tert 3. januar 1968, med endringer av 11. juli 1969, og ved testament av sistnevnte dato. Lega-tets grunnkapital var opprinnelig NOK 1.082.531,15. Kapitalen har siden vokst og i 1998 ble grunnkapitalen økt til NOK 4.000.000,-. Legatet er senere tilført midler fra W. Boecks og Da-nielssens legat med NOK 45.000,-. Grunnkapitalen er urørlig, med unntak av tilfeller nevnt i statuttenes §4a.

§2.

10% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible renteavkastning skal bru-kes til stipend, eventuelt som tilskudd til forskningsopphold i utlandet.

§3.

Følgende to persongrupper kan etter søknad komme i betraktning ved tildeling av stipend:

Gruppe I: Donators nevøer eller deres barn, og da i denne rekkefølge:

a) som etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdan-ner seg i dermatologi.
b) som studerer medisin.
c) som studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Ikke i noe tilfelle skal mer enn en av donators nevøer eller deres barn få stipend av dette lega-tet samtidig.

Gruppe II: Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

En fagkomité på minimum 3 personer oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gir innstilling til stipendutdeling.

§4.

Det kan utdeles ett eller flere stipender etter følgende regler:

a) stipend som ytes til en person fra gruppe I skal være på US $ 5.000,-. Dersom den dis-ponible avkastning ikke når opp i dette beløp, skal differansen dekkes av grunnkapita-len.
b) dersom den disponible avkastning overstiger US $ 5.000,- eller det ikke blir utdelt sti-pend til en person fra gruppe I, kan det gis stipend til person(er) fra gruppe II. Hvert stipend i gruppe II bør også fortrinnsvis være på US $ 5.000,- som er maksimalbeløpet.

Ved omregning fra US dollar til norske kroner benyttes dollarkursen per 31. desember året før stipendutdelingen. Den del av renteinntektene som ikke blir utdelt som stipend, legges til le-gatkapitalen.

§5.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetssty-ret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »