Søk

Direktør Sven Adolf Solbergs forskningsfond ved Norges Tekniske Høgskole

Fondet støtter elkraftteknisk forskning og utdanning ved NTNU til beste for industriell elkraftteknisk virksomhet i Norge.

Støtte gis i form av økonomiske bidrag innen forsknings- og utdanningsformål, som f.eks til:

  • nye viktige forskningsoppgaver for norsk elektronisk industri
  • finansiering av viktig utstyr og driftsmidler
  • seminar, symposier og informasjonsvirksomhet om elkraftteknisk utdanning og forskning
  • stipend til videreutdanning av sivilingeniører
  • stipend for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell ved Institutt for elkraftteknikk, med det formål å knytte internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge. Slike stipend skal tjene til ekstra støtte for vedkommende og skal ikke påvirke fordelingen av reisestipend fra Staten til NTNUs lærere.

Utdeling av midler vurderes av fondets styre.

Se fondets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for fondets søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Direktør Sven Adolf Solbergs forskningsfond ved Norges Tekniske Høgskole

 

§ 1

Direktør Sven Adolf Solbergs Forskningsfond ved Norges tekniske høgskole er opprettet av A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB) som en erkjentlighet overfor Direktør Solberg i forbindelse med selskapets 50-års jubileum. Deler av NEBB sin virksomhet innenfor elkraftteknikkområdet er senere gått inn i ALSTOM Norway AS.
Iflg. Stortingsvedtak av 28. mars 1995 er Universitetet i Trondheim med Norges Tekniske Høgskole (NTH) omgjort til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) med virkning fra 1. januar 1996.

§ 2

Fondets formål er å støtte elkraftteknisk forskning og utdanning ved NTNU til beste for industriell elkraftteknisk virksomhet i Norge.

§ 3

Direktør Sven Adolf Solbergs Forskningsfond ved Norges tekniske høgskole danner et selvstendig fond som forvaltes og bestyres av et styre på 3 medlemmer. NTNUs rektor, eller den rektor bemyndiger, skal være fast medlem av og formann i styret. Et av medlemmene oppnevnes av ALSTOM Norway AS, og et medlem oppnevnes av NTNUs styre blant professorene på Institutt for elkraftteknikk. Styremedlemmene oppnevnes for 3 år av gangen og kan gjenvelges.

§ 4

Fondets grunnkapital utgjør kr. 500.000.- - kroner femhundretusen-. Grunnkapitalen må ikke røres uten giverens samtykke. Den kan økes ved opplegg etter § 7, ved gaver eller på annen måte. Fondets midler kan anbringes av styret, i bank, førsteklasses pante- og andre obligasjoner, eller i aksjer notert på Oslo Børs eller andre børser i eller utenfor Norge. Noe forbehold om anbringelse etter reglene som for umyndiges midler bestemt, skal ikke gjelde.

§ 5

Fondets årlige avkastning disponeres med fradrag av nødvendige administrasjonsutgifter, etter styrets beslutning til forsknings- og utdanningsformål som nevnt i § 2, som f.eks.:
1. Nye viktige forskningsoppgaver for norsk elektronisk industri.
2. Finansiering av viktig utstyr og driftsmidler.
3. Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om elkraftteknisk utdanning og forskning.
4. Stipender til videre utdanning av sivilingeniører.
5. Stipender for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell ved Institutt for elkraftteknikk, med formål å skape internasjonale kontrakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge. Slike stipender skal tjene til ekstra støtte for vedkommende, og må ikke få noen som helst innflytelse på fordelingen av bevilgninger fra Staten til reisestipender til NUNUs lærere.

Fondets midler må ikke, uten at spesielle grunner tilsier det, disponeres til oppgaver som det naturlig tilligger Staten å løse.

§ 6

Tildeling av bidrag til forskningsoppgaver som nevnt, kan skje uten forutgående kunngjøring, dersom styret finner dette hensiktsmessig. Dersom kunngjøring besluttes, kan sådan skje på den måte styret fastsetter.

§ 7

Når fondets styre måtte finne grunn til ikke å nytte den årlige avkastning, kan denne – helt eller delvis – tillegges grunnkapitalen eller avsettes for senere anvendelse.

§ 8

Særskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år sendes NTNU og ALSTOM Norway AS. Fondets regnskaper underkastes den kontroll og regnskapsrevisjon som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU. Regnskap avlegges ved utgangen av hvert kalenderår.

§ 9

Endringer i fondets statutter kan bare finne sted etter overenskomst mellom ALSTOM Norway AS og rektor ved NTNU etter forslag fra fondet styre.

Translate »