Søk

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 15.02.2021
Tilgjengelig for utdeling: 2 349 000,00 NOK
 

UNIFOR-FRIMED 2021


Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

HVILKE STIFTELSER INNGÅR I STØTTEORDNINGEN?

Klikk på den enkelte stiftelses navn for å bli videreført til stiftelsenes egne nettsider. 

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo  støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.

Legatet til Henrik Homans Minde støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

S. G. Sønneland Foundation, Oslo støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.

Joh. H. Andresens medisinske fond støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat  støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.

Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi støtter forskning innen klinisk farmakologi.

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer støtter forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.


Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer.

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søknaden må også inkludere et oversiktlig budsjett for hele prosjektet som viser hvordan en eventuell tildeling skal brukes, publikasjonsliste for de siste fem årene og gruppeleders CV.

 

HVORDAN UTBETALES STØTTEN?

Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt. Innvilgede søknader vil vanligvis motta en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen. Flerårige bevilgninger utbetales som en årlig flat sum. Gruppeleder må hvert år legge fram en tilfredsstillende framdriftsrapport for å få tilsagn om bevilgning for kommende år.

Forskningsgruppeledere som har fått en flerårig bevilgning, kan ikke få ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før perioden er utløpt.

 

Bevilgninger vil kun overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

 

RAPPORTERING

Alle mottakere av midler fra UNIFOR-FRIMED må levere en økonomisk rapport som redegjør for hvordan bevilgningen har blitt brukt.

Mottakere av flerårige bevilgninger må levere en årlig framdriftsrapport for prosjektet, som også inneholder økonomisk rapport samt publikasjonsliste og liste over avlagte doktorgrader fra forskningsgruppen det siste året.

Rapport skal leveres innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen og/eller krav om å få midlene tilbakebetalt.

 

STØTTEORDNINGEN LYSER UT MIDLER HVERT ÅR MED FAST SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR.

 

Søknadene sendes inn gjennom UNIFORs elektroniske søknadssystem.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst 1 måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysninger kan variere noe fra år til år.

Vedtekter

§ 1

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse ble opprettet av Kristian Nyerrød 28. februar 2003 for å ta vare på den arv som ville falle etter hans avdøde hustru, Ella, og ham. Som grunnkapital ble innbetalt kr 100.000. Samtidig ble i testaments form, besluttet at den alt vesentlige del av arven i deres fellesbo, skulle tilfalle stiftelsen.
Stiftelsen skal ha en grunnkapital på kr 3.500.000.

§ 2

Stiftelsens formål er å gi stipend/økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Stiftelsen skal ha en fagkomité som oppnevnes av Det medisinske fakultet. Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer, hvorav en av medlemmene skal være en kompetent representant fra Ella og Kristian Nyerrøds nære vennskapskrets (representert så lenge de selv ønsker det). Styret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

 

§ 5

Endringer i disse vedtekter kan skje dersom styret enstemmig går inn for det, men bare dersom de forutsetninger som er lagt til grunn, viser seg å svikte.

Translate »