Søk

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Stiftelsen skal støtte fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg-distriktet.

Støtten skal gå til utdannelse ved studiereiser med opphold i andre mekaniske verksteder i hjemland eller utland eller opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt i hjem- eller utland. Støtten skal fortrinnsvis gis til det verkstedet som ligger i Kaldnes-området.

Midlene skal kunne tildeles samme unge arbeider to påfølgende år eller, ved langvarig utdannelse, også flere påfølgende år.

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1
Grundkapitalen, der er kr.25.000,-, er skjænket av skibsreder Henrik August Meyer og overretssakfører Samuel Boyesen Meyer, Tønsberg, ved gavebrev av 16de november 2016.
Grundkapitalen og hvad der herefter tillægges legatets kapital efter nedenstaaende bestemmelser eller ved yderligere gaver er urørlig og maa aldrig forbrukes.

§ 2
Legatet trær i virksomhet, saasnart kongelig konfirmation er erhvervet.

§ 3
Legatets avkastning anvendes slik:
- 10% av avkastningen av legatets midler før det gjøres fradrag for forretningsførers godtgjørelse og legatets øvrige utgifter, legges hvert år til egenkapitalen.
- Den resterende avkastning etter at forretningsførers godtgjørelse og legatets øvrige utgifter er dekket, anvendes som bestemt i pkt. 5.
Godtgjørelse til forretningsfører skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet.

§ 4
Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 5
Den del av legatets overskudd som ikke skal tillegges egenkapitalen i hht pkt. 3 skal i porsjoner etter styrets bestemmelse utbetales til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsbergdistriktet, og fortrinnsvis ved det verksted som ligger på Kaldnesområdet, til utdannelse ved studiereiser med opphold i fremmede mekaniske verksteder i hjemland eller utland eller opphold ved teknisk skole, annen teknisk læreanstalt i hjem eller utland. Porsjonene skal kunne tildeles samme unge arbeider to påfølgende år eller ved langvarig utdannelse også flere påfølgende år.

§ 6
Legatstyret består av rådmannen i Tønsberg, en representant for ledelsen i det mekaniske verksted som er tilgodesett i hht. Vedtektenes pkt. 5 og en representant for de ansatte arbeidere i samme verksted, de to siste oppnevnt av rådmannen i Tønsberg.

§ 7
Styret skal påse at regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 8
Forretningsfører kan ikke omplassere kapital uten at det foreligger et styrevedtakk.

Translate »