Søk

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg.

Det gis støtte til

  • utdannelse
  • opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland)
  • opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland)

Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fortrinnsrett ved ellers like søknader. 

Det er mulig å motta støtte inntil to år på rad. Ved langvarig, relevant utdannelse kan man få ytterligere støtte. 

 

Legatet tar kontinuerlig imot søknader med fast årlig søknadsfrist 15.april. Ved midler til overs etter 15. april tilrettelegges det for ny søknadsfrist 15. oktober. 

 

Legatet tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2024
 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat


Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg.

Det er mulig å søke om stipend på inntil 50 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- stipend ifm. utdannelse
- reisestipend til opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland)
- reisestipend til opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland)

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.

Det er mulig å søke selv om man har mottatt stipend tidligere.

Søknader bør inneholde et anbefalingsbrev fra en overordnede ved det aktuelle verkstedet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

 

§ 1

Grundkapitalen, der er kr.25.000,-, er skjænket av skibsreder Henrik August Meyer og overretssakfører Samuel Boyesen Meyer, Tønsberg, ved gavebrev av 16de november 2016.

Grundkapitalen og hvad der herefter tillægges legatets kapital efter nedenstaaende bestemmelser eller ved yderligere gaver er urørlig og maa aldrig forbrukes.

§ 2

Legatet trær i virksomhet, saasnart kongelig konfirmation er erhvervet

§ 3

Legatets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 4

Den del av legatets overskudd som ikke skal tillegges egenkapitalen i hht pkt. 3 skal i porsjoner etter styrets bestemmelse utbetales til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsbergdistriktet, og fortrinnsvis ved det verksted som ligger på Kaldnesområdet, til utdannelse ved studiereiser med opphold i fremmede mekaniske verksteder i hjemland eller utland eller opphold ved teknisk skole, annen teknisk læreanstalt i hjem eller utland. Porsjonene skal kunne tildeles samme unge arbeider to påfølgende år eller ved langvarig utdannelse også flere påfølgende år.

§ 5

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer:

Et medlem oppnevnt av Tønsberg formannskap
Et medlem oppnevnt av Sykehuset i Vestfold
Et medlem oppnevnt av Tønsberg kirkelige fellesråd
Et uavhengig medlem oppnevnt av Tønsberg kommune. Medlemmet skal være slekt eller etterkommer av en legatstifter med konkret tilknytning til Tønsberg kommune. Det samme styremedlemmet skal inngå i styrene til de stiftelsene tilknyttet Tønsberg kommune med samme styresammensetning. Medlemmet skal fortrinnsvis ha økonomisk fagkompetanse.
Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Utdeling av midler foretas av legatets styre etter innstilling fra oppnevnte fagkomite. Legatet skal ha en fagkomite som representerer verkstedet i Kaldnesområdet. Fagkomiteen skal bestå av to medlem-mer som oppnevnes av verkstedet; en representant for ledelsen i det mekaniske verkstedet, og en re-presentant for de ansatte arbeiderne i samme verksted.

Fagkomitéen oppnevnes for fire år av gangen og kan gjenoppnevnes.

§ 6

Styret skal påse at regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 7

Forretningsfører kan ikke omplassere kapital uten at det foreligger et styrevedtak.

Translate »