Søk

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Fondet støtter samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 100 000,00 NOK
 

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av Det akademiske kollegium 22. april 1960 og stadfestet av Sosialdepartementet 19. mai 1960. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9. mai 2001 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen for varelagre - Gjensidige, Oslo, om at det av krigsforsikringens midler måtte bli bevilget 1 million kroner til opprettelse av et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. På foranledning av det nevnte avviklingsstyre fattet Sosialdepartementet vedtak om slik bevilgning av Krigsforsikringens midler. Krigsforsikringen oversendte gjennom en herværende bank 1 million kroner til Universitetet i Oslo 12. desember 1958.

§2.

Fondets grunnkapital ble i 2000 oppjustert til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver. 20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen.

§3.

Fondets opprinnelige formål var å opprettholde et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I 2000 ble formålet endret slik at den disponible avkastningen skal anvendes til vitenskapelige stipend innen samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »