Søk

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Fondet støtter samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Fastsatt av Det akademiske kollegium 22. april 1960 og stadfestet av Sosialdepartementet 19. mai 1960. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9. mai 2001 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen for varelagre - Gjensidige, Oslo, om at det av krigsforsikringens midler måtte bli bevilget 1 million kroner til opprettelse av et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. På foranledning av det nevnte avviklingsstyre fattet Sosialdepartementet vedtak om slik bevilgning av Krigsforsikringens midler. Krigsforsikringen oversendte gjennom en herværende bank 1 million kroner til Universitetet i Oslo 12. desember 1958.

§2.

Fondets grunnkapital ble i 2000 oppjustert til NOK 1.600.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig og den kan økes ytterligere ved gaver. 20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen.

§3.

Fondets opprinnelige formål var å opprettholde et professorat i distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I 2000 ble formålet endret slik at den disponible avkastningen skal anvendes til vitenskapelige stipend innen samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering. Innstilling til utdeling av midler foretas av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »