Søk

Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat

Legatet fremmer likestilling for kvinner og bedrer kvinners rettsstilling ved rettspolitisk arbeid i et kvinneperspektiv.

Legatet lyser ikke ut midler i ordinære utlysninger.
 
Hvert års midler tildeles Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) direkte til bruk i tråd med formålet, eller til en eller flere bestemte aktiviteter som foreslås av JURK.

Vedtekter

FOR

Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 24. august 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

 

Legatets bakgrunn

Ved testament av 16/6 1930 bestemte Fredrikke Tønder Olsen at hennes eiendom Pilestredet 1 skulle tilfalle utgiveren av bladet ”Norges Kvinder” med pålegg om at avkastningen av eiendommen skulle benyttes til utgivelsen, og bladet skulle ledes etter de samme prinsipper og formål som tidligere. Bladet var blitt startet i 1920 og hadde følgende formål:

1. Større makt og innflytelse for kvinner.
2. Kamp mot den overhåndtagende materialisme og senkede moral.
3. Arbeide for et renere og bedre samfunn og en skjerpet rettsoppfatning i sedelighetssaker.
4. Oppdragelse av en målbevisst ungdom.

Ved Fredrikke Tønder Olsens død den 31/12 1931 ble hjemmelen om Pilestredet 1 overført til utgiveren av ”Norges Kvinder”, Martha Weberg. Martha Weberg opprettet den 12/5 1937 et testament der hun fastslo at den årlige netto-avkastning av Pilestredet 1 skulle anvendes til fordel for ”Norges Kvinder” så lenge bladet ble redigert i samme ånd som tidligere.

Ved Martha Webergs død den 10/5 1942 ble Pilestredet hjemlet hennes døtre Thorun Opdahl og Anne- Marie Tyrholm som også overtok forlagsretten til ”Norges Kvinder”.

I 1959 innledet Norges Kvinners Nasjonalråd og Martha Webergs døtre forhandlinger som resulterte i en avtale den 18/6 1964. Forlagsretten til ”Norges Kvinner” ble overført til et legat som fikk navnet Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat. Legatets grunnkapital lå i forlagsretten og i retten til en årlig avkastning av Pilestredet 1, sikret ved en pantobligasjon på NOK 225.000,- i eiendommen. Det ble utarbeidet vedtekter med formål å utgi ”Norges Kvinner” så lenge ”…denne avis redigeres i samme ånd som hittil, med det for øye å vareta kvinners offentlige interesser og skaffe dem pålitelige opplysninger om sosiale, økonomiske og politiske spørsmål, uten dog å forfekte noe politisk partis særstandpunkt.” Det heter videre i vedtektene at hvis utgivelsen av ”Norges Kvinner” skulle opphøre, ”…skal eiendommens avkastning brukes til – fortrinnsvis gjennom foredrag – å virke i samme øyemed som det er forutsatt for ”Norges Kvinner”. I legatstyret skulle sitte 5 medlemmer hvorav 4 skulle oppnevnes av Norske Kvinners Nasjonalråd og 1 av Martha Webergs etterkommere.

Legatstyret overtok utgivelsen av ”Norges Kvinner” den 1/1 1965. Kort tid etter ble pantobligasjonen, NOK 225.000,-, i Pilestredet av Martha Webergs døtre utløst i kontanter, og kapitalen ble forvaltet av Den norske Creditbank.

Etter en del år måtte ”Norges Kvinner” gå inn som følge av dårlig oppslutning og dermed dårlig økonomi. Man hadde vært nødsagt til å tære på kapitalen.

Legatstyret besluttet derfor at avkastningen skulle tillegges kapitalen til det opprinnelige beløp var nådd. Man da kapitalen igjen var kommet opp i NOK 225.000,- mente styret at på grunn av den stadig synkende pengeverdi burde kapitalen ytterligere styrkes før man anvendte avkastningen i henhold til legatets formål.

I mellomtiden er Norges Kvinners Nasjonalråd gått inn og nyoppnevninger til legatstyret har ikke funnet sted siden.

De tre gjenværende i styret: Astri Rynning, Anne Johanne Kvale og Anne- Marie Tyrholm er enige om at det nå – etter at kapitalen er kommet opp i ca NOK 500.000,- - må treffes en ordning med hensyn til en best mulig oppfølging av legatets formål. Etter sonderinger fant en at institusjonen Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) vil kunne føre videre intensjonene og formålet til legatet idet denne institusjon har følgende hovedaktiviteter:

- JURKs rettspolitiske arbeid bygger på den faktiske rettshjelpserfaring til en institusjon der kvinner får juridisk bistand av kvinner.

- JURK gir flere kvinnelige jusstudenter økt faglig selvtillit gjennom det praktiske juridiske arbeidet for derigjennom å øke kvinneandelen i betydningsfulle stillinger.

- JURK har en innarbeidet og institusjonalisert utadrettet  virksomhet, med foredrag, undervisning, debattinnlegg og deltakelse i media.

- JURK har tradisjon på å utarbeide og distribuere informasjonsmateriell om kvinnepolitiske emner.

- JURK er et etablert høringsorgan for Justisdepartementet.

- JURK deltar i tverrfaglige organisasjoner og utvalg.

I samarbeid med dekanus ved Det juridiske fakultet, professor Erling Selvig, og JURK har Astri Rynning, Anne Johanne Kvale og Anne Marie Tyrholm kommet frem til følgende nye vedtekter:

 

§1.Legatets navn

Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat.

 

§2.Legatets formål

Formålet er å fremme likestilling for kvinner og å bedre kvinners rettstilling ved rettspolitisk arbeid i et kvinneperspektiv.

 

§3.Legatets grunnkapital

Legatets grunkapital er per 01.10.96 NOK 500.000,-. 10% av den årlige avkastningen skal legges til fondets kapital (opplagsfond) som sammen med grunnkapitalen ikke kan angripes med mindre fagkomiteen enstemmig vedtar noe annet. NOK 19.302,-er plassert i et rentefond. Rentefondet kan benyttes i særlig tilfelle, i tillegg til den frie delen av den årlige avkastningen.

 

§4.Kapitalforvaltning

Fondet forvaltes av Universitet i Oslo etter de regler som ellers gjelder for fond og legater ved UiO. Forvaltningen skal ikke være bundet av bestemmelsene om offentlige midlers forvaltning. Midlene må ikke anbringes på en måte som må anses som spekulasjonspreget.

 

§5.Legatporsjoner

Den årlige avkastningen tildeles Juridisk rådgivning for kvinner eller etter fagkomiteens bestemmelse, til en eller flere bestemte aktiviteter som forestås av JURK. Fagkomiteen kan sette vilkår for tildelingen.

 

§6.Legatets styre og fagkomite

§6.1. Styret
Legatet skal ha et styre bestående av minimum 3 og maksimum 10 personer oppnevnt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§6.2. Fagkomite

Opprettelse og avgang
Legatets fagkomite består av 4-fire-medlemmer.

Fagkomiteens sammensetning
Fagkomiteens formann: Dekanus ved Det juridiske fakultet.

Fagkomitemedlemmer:  En kvinnelig dommer i Borgartings lagmannsrett valgt av fagkomiteen.
Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner.
Leder av Norges kvinne- og Familieforbund eller denne utpeker.

Nye fagkomitemedlemmer
Funksjonen som fagkomitemedlem er for tre av
legatets fagkomitemedlemmer lagt til bestemte stillinger slik at vedkommendes etterfølger i stillingen også overtar fagkomitevervet.

 

§7.Fagkomiteens rettigheter og plikter

Fagkomiteen har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede i henhold til vedtektene.

 

§8.Revisor

Legatet skal revideres etter de regler som ellers gjelder for de fond og legater som forvaltes ved Universitetet i Oslo.

 

§9.Vedtektsendring

Legatets navn kan ikke endres. Legates formål kan kun endres etter reglene i Stiftelsesloven. Dersom formålet endres skal nytt formål søkes innen området for likestilling med det for øyet å vareta kvinners offentlige interesser, herunder i sosiale, økonomiske og juridiske spørsmål.

Dette punkt kan ikke endres.

Translate »