Søk

DNB NOR Banks fond for NTNU

Fondet støtter tiltak som styrker samarbeidet mellom den teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv ved NTNU og/eller SINTEF.

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

Fondet lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

DNB NOR Banks fond for NTNU

(Vedtatt av Høgskolestyret 13. juni 1991 og godkjent av Styret i Den norske Bank 6. august 1991. Endringer vedtatt av Høgskolestyret 14.12.95. Nye endringer vedtatt 13. desember 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 13. januar 2005)

 

§ 1

DnB NOR Banks fond for NTNU er opprettet ved omdanning av Bergen Banks fond for NTH og Den norske Creditbanks Jubileumsfond ved NTH.
Bergens Banks fond for NTH er opprinnelig opprettet ved gavemidler fra Bergens Privatbank i anledning av denne banks 100-års jubileum, da under navnet Bergens Privatbanks Jubileumsfond ved NTH. Den norske Creditbanks Jubileumsfond ved NTH ble opprettet ved gavemidler fra Den norske Creditbank i anledning av bankens 100-års jubileum.
Omdanningen er foranlediget av fusjonen i 1990 av Bergen Bank og Den norske Creditbank til Den norske Bank.

§ 2

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder.

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er kr 1.000.000,-. Av denne kommer kr 200.000,- fra Den norske Creditbanks Jubileumsfond og kr 800.000,- fra Bergen Banks fond. Grunnkapitalen må ikke røres uten samtykke fra DnB NOR Bank.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomite på minst 3 medlemmer. Ett av medlemmene skal oppnevnes av DnB NOR Bank og ett medlem oppnevnes blant professorene knyttet til siv.ark. utdanningen og siv.ing. utdanningen. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor. Fagkomitemedlemmene oppnevnes for 3 år og kan gjenvelges.

Fagkomiteens oppgave er å foreta utdelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets årlige vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan nyttes til utdeling/er. Enhver utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Før stiftelsens styre foreslår vedtektsendringer skal fagkomiteens uttalelse innhentes, og denne skal følge med til NTNUs styre.

§ 5

Til disposisjon for fagkomiteen stiller styret hvert år til rådighet et beløp - for tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv. Forskningsoppgavene skal i alminnelighet foregå ved NTNU og/eller SINTEF. Midlene utdeles etter bestemmelse av fagkomiteen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 6

Stiftelsen forvaltes av NTNU etter de regler og under den kontroll som er foreskrevet for stiftelser ved NTNU. Beretning om fondets virksomhet skal hvert år sendes DnB NOR Bank.

§ 7

Styret kan fremme forslag om endring av stiftelsens vedtekter. Endringer i statuttene må godkjennes av DnB NOR Bank og rektor ved NTNU.