Søk

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Fondet støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet.

Hvert års midler skal særlig muliggjøre studiereiser for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2023
Tilgjengelig for utdeling: 33 000,00 NOK
 

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo


Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 33 000.

STØTTEN KAN DEKKE

- vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

og/eller

- ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. april 1956. Stadfestet av Sosialdepartementet 3. mai 1956 og 26. april 1957. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 24. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

 

§1.

Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 300.000,-. Pr. 1. januar 1991 var grunnkapitalen økt til NOK 500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under fakultetet, særlig ved å muliggjøre reiser i studieøyemed for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.

§3.

Fondets fagkomité består av tre medlemmer, oppnevnt av Det juridiske fakultet for tre år av gangen. Fagkomitéen utdeler årlig den disponible avkastningen etter offentlig kunngjøring. Når særlige grunner taler for det kan utdeling også finne sted mellom ordinære utdelingsterminer. Udisponert beløp av årets avkastning kan avsettes til senere utdeling.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »