Søk

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

Midlene skal særlig muliggjøre studiereiser for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 27 000,00 NOK
 

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det skal deles ut inntil kr 27 000.

STØTTEN KAN DEKKE

- vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

og/eller

- ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. april 1956. Stadfestet av Sosialdepartementet 3. mai 1956 og 26. april 1957. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 24. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

§1.

Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 300.000,-. Pr. 1. januar 1991 var grunnkapitalen økt til NOK 500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under fakultetet, særlig ved å muliggjøre reiser i studieøyemed for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.

§3.

Fondets fagkomité består av tre medlemmer, oppnevnt av Det juridiske fakultet for tre år av gangen. Fagkomitéen utdeler årlig den disponible avkastningen etter offentlig kunngjøring. Når særlige grunner taler for det kan utdeling også finne sted mellom ordinære utdelingsterminer. Udisponert beløp av årets avkastning kan avsettes til senere utdeling.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »