Søk

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Fondet støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet.

Hvert års midler skal særlig muliggjøre studiereiser for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.

Fondet lyser ut midler 1. september hvert år med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Det akademiske kollegium 13. april 1956. Stadfestet av Sosialdepartementet 3. mai 1956 og 26. april 1957. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 24. august 2001, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. januar 2002.

 

§1.

Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Fondets grunnkapital var ved opprettelsen NOK 300.000,-. Pr. 1. januar 1991 var grunnkapitalen økt til NOK 500.000,-. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under fakultetet, særlig ved å muliggjøre reiser i studieøyemed for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.

§3.

Fondets fagkomité består av tre medlemmer, oppnevnt av Det juridiske fakultet for tre år av gangen. Fagkomitéen utdeler årlig den disponible avkastningen etter offentlig kunngjøring. Når særlige grunner taler for det kan utdeling også finne sted mellom ordinære utdelingsterminer. Udisponert beløp av årets avkastning kan avsettes til senere utdeling.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »