Søk

Universitetsstyrets disposisjonsfond

De disponible midlene brukes til slike formål innenfor det akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk.

Midlene kan f.eks. brukes der Universitetet bør vise gjestfrihet, når Universitetet bør være representert i inn- eller utland, eller der universitetsprofessorer eller studenter trenger støtte for å kunne delta i kongresser eller møter av faglig natur.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midlene direkte til Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 18. mai 1999 og 21. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 7. desember 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av følgende fire legater: Sognepræst Claus Findes Legat, Det akademiske kollegiums disposisjonsfond, Universitetets Jubilæumsfond av 1911 og Universitetets Jubileumsfond til Næringsveienes Opkomst. Fondets grunnkapital er NOK 2.129.861,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til slike formål innenfor det akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk. Midlene kan således brukes der Universitetet bør vise gjestfrihet, eller når Universitetet bør være representert i inn- eller utland, eller der universitetsprofessorer eller studenter trenger støtte for å kunne delta i kongresser eller møter av faglig natur. Universitetsstyret kan i det hele av disse midlene støtte tiltak som det mener har betydning for det akademiske liv ved Universitetet.

§3.

Fondet disponeres av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet

Translate »