Søk

Fond til støtte for geofaglig forskning ved Institutt for geofag

Fondet støtter geofaglig forskning ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Fondet lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Instituttet til bruk i henhold til formålet.


Vedtekter

FOR

Fond til støtte for geofaglig forskning ved Institutt for geofag

 

§1.

Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets "Industrial Liason"-virksomhet. Kapitalen utgjør NOK 450.000. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til aktiviteter i samband med geofaglig forskning, relevant for petroleumsrettet virksomhet ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Den disponible avkastningen tillegges årlig instituttets driftskonto for geofaglig forskning. Midlene disponeres av en fagkomité på tre personer oppnevnt av instituttstyret. Kapitalen kan angripes når særlige forhold gjør dette ønskelig.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »