Søk

Fond til støtte for geofaglig forskning ved Institutt for geofag

De disponible midlene brukes til aktiviteter i forbindelse med geofaglig forskning.

Støtten er relevant for petroleumsrettet virksomhet ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 22. mai 1981, endret av Det akademiske kollegium 22. oktober 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. januar 2002. Godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet 26. juni 2013.

§1.

Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets "Industrial Liason"-virksomhet. Kapitalen utgjør NOK 450.000. Grunnkapitalen er urørlig og den kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til aktiviteter i samband med geofaglig forskning, relevant for petroleumsrettet virksomhet ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Den disponible avkastningen tillegges årlig instituttets driftskonto for geofaglig forskning. Midlene disponeres av en fagkomité på tre personer oppnevnt av instituttstyret. Kapitalen kan angripes når særlige forhold gjør dette ønskelig.

§3.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »