Søk

Wedel Jarlsbergs Fond

Stiftelsen støtter vitenskapelige formål ved Universitetet i Oslo.

De tilgjengelige midlene bevilges til vitenskapelige formål som universitetsstyret ved UiO mener bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger ved UiO. Fondets midler skal i hovedsak benyttes til støtte til unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved UiO til lengre forskningsopphold ved fremragende universiteter i utlandet. Oppholdet må være på minimum 3 måneder.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til dekning av reise og opphold.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

 

Stiftelsen lyser ut midler to ganger i året med faste søknadsfrister 30. mars og 1. oktober.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Statuttene erstatter de tidligere retningslinjer for fondet, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998. Godkjent av Det akademiske kollegium 18. juni 1999 og 21. mars 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

§1.

Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Fondets grunnkapital er NOK 7.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen samt det beløp som hvert år mottas fra Fondation Universitas anvendes til bevilgninger til vitenskapelige formål som Kollegiet finner bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger.

§3.

Fondet disponeres av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »