Søk

Wedel Jarlsbergs Fond

Fondet støtter vitenskapelige formål ved Universitetet i Oslo.

Fondet støtter i hovedsak unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved UiO.

Det gis stipend til lengre forskningsopphold ved fremragende universiteter i utlandet. Oppholdet må være på minimum 3 måneder.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til dekning av reise og opphold.

 

Fondet skal støtte vitenskapelige formål som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger ved universitetet. Universitetsstyret utarbeider retningslinjer og prioriteringer for utdelingene.

 

Fondet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 28. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i disse tidsrommene på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Wedel Jarlsbergs Fond

Statuttene erstatter de tidligere retningslinjer for fondet, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998. Godkjent av Det akademiske kollegium 18. juni 1999 og 21. mars 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Fondets grunnkapital er NOK 7.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen samt det beløp som hvert år mottas fra Fondation Universitas anvendes til bevilgninger til vitenskapelige formål som Kollegiet finner bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger.

§3.

Fondet disponeres av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »