Søk

Wedel Jarlsbergs Fond

Fondet støtter vitenskapelige formål ved Universitetet i Oslo.

Fondet støtter i hovedsak unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved UiO.

Det gis stipend til lengre forskningsopphold ved fremragende universiteter i utlandet. Oppholdet må være på minimum 3 måneder.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til dekning av reise og opphold.

 

Fondet skal støtte vitenskapelige formål som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger ved universitetet. Universitetsstyret utarbeider retningslinjer og prioriteringer for utdelingene.

 

Fondet lyser ut midler i to faste perioder hvert år: 

F.o.m. 28. februar til og med 30. mars

F.o.m. 1. september til og med 1. oktober.


Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2023
 

Wedel Jarlsbergs fond


Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av reisestipend til lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til reise og opphold.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må (1) være ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og (2) ha konkrete planer om minimum 3 måneders forskningsopphold ved et fremragende universitet i utlandet. Bekreftelse på opptak må lastes opp i søknadsskjemaet. 

 

Søknadsfristen er 30. mars. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Wedel Jarlsbergs Fond

Statuttene erstatter de tidligere retningslinjer for fondet, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 5. august 1998. Godkjent av Det akademiske kollegium 18. juni 1999 og 21. mars 2001. Registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. november 1999 og 28. august 2001.

 

§1.

Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Fondets grunnkapital er NOK 7.500.000,- og den skal være urørlig.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen samt det beløp som hvert år mottas fra Fondation Universitas anvendes til bevilgninger til vitenskapelige formål som Kollegiet finner bør støttes, men som faller utenfor regulære bevilgninger og stipendutdelinger.

§3.

Fondet disponeres av en komité bestående av rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§4.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »