Søk

Kometen – Nord-Norges forskningsfond

Fondet støtter vitenskapelig arbeid, primært i og for Nord-Norge.

Støtte gis til

  • arbeid med doktorgradsprosjekt
  • annen forskning
  • mastergradsarbeid.

Støtten gis i form av

  • rene stipend
  • bidrag til feltarbeid
  • reisestipend
  • bidrag til innkjøp av nødvendig utstyr

Se fondets oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert informasjon om styrets sammensetning (klikk her).

 

Fondet lyser ut midler 1. februar annet hvert år med fast søknadsfrist 31. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Neste søknadsrunde forventes annonsert i 2025. 


Vedtekter

FOR

Kometen – Nord-Norges forskningsfond

Vedtatt 12. mai 2003, sist endret 9. oktober 2015, vedtatt av fondsstyret 12. november 2020

§ 1

«Kometen» - Nord-Norges forskningsfond er opprettet i 2003 ved en sammenslåing av

- «Nord-Norges Fond», som ble opprettet ved gaver på kr 11 000,- som i 1919 og 1920 er blitt skjenket av Vesterålens Dampskibsselskap,

- «Nord-Norges Universitet» som ble opprettet i 1919 ved en gave på kr 2 000,- fra grosserer Hans A. Meyer, Mo i Rana,

- «Tromsø Forskerforeningsfond» som ble opprettet i 2000 ved en gave på kr 200 000,- fra Tromsø Forskerforening i forbindelse med foreningens opphør og omorganiseringen av Norsk Forskerforbund og

-Edward C. og Astrid Thadens legat, som ble opprettet i 1971 ved en gave på kr 100 000,- fra Astrid Thaden i forbindelse med opprettelse av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

- Fondets grunnkapital skal være minimum kr 1 000 000. Når grunnkapitalen er nådd, skal utdelingen fra fondet kunne finne sted.

§ 2

Fondets kapital skal forvaltes slik som til enhver tid er bestemt for offentlige stiftelsers midler. Kapitalen kan forøkes med gaver.

For øvrig kan fondets renter anvendes til støtte av vitenskapelig arbeid, primært i og for Nord-Norge.

§ 3

Fondsstyret skal bestå av tre personer som velges for fire år ad gangen av styret for Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi.

§ 4

Fondsstyret sender årlig en rapport om sin virksomhet til Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi.

§ 5

Disse statutter kan ikke forandres uten samtykke fra angjeldende offentlige myndighet.

§ 6

Fondet skal være undergitt den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelser og legater