Søk

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU.

Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra fagkomiteen.


Utlysning

Søknadsfrist 01.03.2019
Tilgjengelig utdelingsbeløp: 50 000,00 NOK
 

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forskerlinjestudent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU.

 

Utdelingspraksis

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter eller innkjøp av pc.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Vedtekter

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Stiftet 27. mai 2015

§ 1

Stiftelsens navn er Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og er opprettet av Jon Lamvik.

§ 2

Stiftelsens forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å bidra til støtte for forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, fortrinnsvis til hel eller delvis dekning av reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid. Midlene skal ikke benyttes til dekning av lønnsutgifter. Tildeling skjer etter søknad før hvert semester og bestemmes av stiftelsens styre etter innstilling fra fagkomiteen, jfr § 6.
Stiftelsen har ikke noe erverv til formål.

§ 4

Stiftelsen er stiftet med et kontant bidrag kr. 400 000 med planlagt økning til kr. 1 000 000.

Renteavkastningen og inntil en firedel av grunnkapitalen (max. kr. 250 000) kan benyttes som reise- eller drifts-støtte.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styret ved NTNU kan delegere sin myndighet til å oppnevne styremedlemmer til Rektor
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6

Stiftelsen skal ha en fagkomité på inntil 4 medlemmer, minimum 2 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor, og skal bestå av dekanus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap samt ytterligere vitenskapelig personalet ansatt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fagkomiteens funksjonstid er 4 år.

Fagkomiteens oppgave er å innstille overfor styret på tildelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan benyttes. Enhver tildeling må være i samsvar med stiftelsens formål.

§ 7

Styret skal påse at stiftelsen forvaltes i samråd med stiftelseslovens regler og etter de særskilte regler og kontroll som er til enhver tid måtte være foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

Translate »