Søk

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU).

Støtte gis fortrinnsvis i form av

  • reisestipend
  • bidrag til dekke av driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 25 000 kr.

 


Stiftelsen lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.

Svar på søknadene sendes ut ultimo mai, primo juni.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

 

§ 1

Stiftelsens navn er Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og er opprettet av Jon Lamvik.

§ 2

Stiftelsens forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å bidra til støtte for forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, fortrinnsvis til hel eller delvis dekning av reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid. Midlene skal ikke benyttes til dekning av lønnsutgifter. Tildeling skjer etter søknad før hvert semester og bestemmes av stiftelsens styre etter innstilling fra fagkomiteen, jfr § 6.
Stiftelsen har ikke noe erverv til formål.

§ 4

Stiftelsen er stiftet med et kontant bidrag kr. 400 000 med planlagt økning til kr. 1 000 000.

Renteavkastningen og inntil en firedel av grunnkapitalen (max. kr. 250 000) kan benyttes som reise- eller drifts-støtte.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styret ved NTNU kan delegere sin myndighet til å oppnevne styremedlemmer til Rektor

Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6

Innstilling til utdeling av midler foretas av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

§ 7

Styret skal påse at stiftelsen forvaltes i samråd med stiftelseslovens regler og etter de særskilte regler og kontroll som er til enhver tid måtte være foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

 
Translate »