Søk

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU).

Støtte gis fortrinnsvis i form av

  • reisestipend
  • bidrag til dekke av driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 25 000 kr.

 


Stiftelsen lyser ut midler 1. februar hvert år med fast søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

 

§ 1

Stiftelsens navn er Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og er opprettet av Jon Lamvik.

§ 2

Stiftelsens forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å bidra til støtte for forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, fortrinnsvis til hel eller delvis dekning av reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid. Midlene skal ikke benyttes til dekning av lønnsutgifter. Tildeling skjer etter søknad før hvert semester og bestemmes av stiftelsens styre etter innstilling fra fagkomiteen, jfr § 6.
Stiftelsen har ikke noe erverv til formål.

§ 4

Stiftelsen er stiftet med et kontant bidrag kr. 400 000 med planlagt økning til kr. 1 000 000.

Renteavkastningen og inntil en firedel av grunnkapitalen (max. kr. 250 000) kan benyttes som reise- eller drifts-støtte.

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 maksimum 7 medlemmer.
NTNUs styre bestemmer antallet styremedlemmer og oppnevner styremedlemmene, herunder beslutter hvem som skal være styrets leder. Styret ved NTNU kan delegere sin myndighet til å oppnevne styremedlemmer til Rektor
Styremedlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Første gang oppnevnes 2 av styremedlemmene for 2 år.

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6

Stiftelsen skal ha en fagkomité på inntil 4 medlemmer, minimum 2 medlemmer. Fagkomiteen oppnevnes av Rektor, og skal bestå av dekanus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap samt ytterligere vitenskapelig personalet ansatt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fagkomiteens funksjonstid er 4 år.

Fagkomiteens oppgave er å innstille overfor styret på tildelinger fra stiftelsen, innenfor rammen av styrets vedtak om hvor meget av stiftelsens kapital og/eller avkastning som kan benyttes. Enhver tildeling må være i samsvar med stiftelsens formål.

§ 7

Styret skal påse at stiftelsen forvaltes i samråd med stiftelseslovens regler og etter de særskilte regler og kontroll som er til enhver tid måtte være foreskrevet for stiftelser ved NTNU.

 
Translate »