Søk

Legatet til fremme av hygienisk forskning

Stiftelsens formål er å bidra til å fremme hygienisk forskning.

De disponible midlene går hvert år som regel i sin helhet til laboratoriegruppen for helse- og miljøforskning ved Institutt for helse og samfunn (tidligere Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag) ved Universitetet i Oslo.

Inntil 10 % av de disponible midlene kan gå til det kollegiale samarbeidet ved laboratoriegruppen. Midlene kan også gis som en prisbelønning for fremragende arbeid innen hygienisk forskning.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler.

Se vedtektene for ytterligere informasjon.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 17. mars 1999, med endring 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. august 1999, 28. august 2001 og 24. januar 2005, og Stiftelsestilsynet 11.3.2010.

§ 1

Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Hygienisk institutts fond, Professor dr. med. Carl Schiøtz`s gullmedalje for hygienisk forskning, Statssekretær Jacob Aall og Hustrus Legat og Professor Axel Holsts fond av 1919. Legatets grunnkapital er NOK 402.967,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som overlates i sin helhet til Laboratoriegruppe for helse- og miljøforskning ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo til bruk for ethvert formål som kan bidra til å å fremme hygienisk forskning, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret.
Inntil 10% av beløpet kan gå til det kollegiale samarbeidet ved laboratoriegruppen. Midlene kan også benyttes som en prisbelønning for et fremragende arbeid innen hygienisk forskning. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Legatet skal ha en fagkomité på tre medlemmer. Som leder fungerer den til enhver tid sittende instituttleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. De to andre medlemmene skal være fast ansatt ved Laboratoriegruppen for helse- og miljøforskning, og skal utpekes av instituttrådet ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Beslutninger om bruk av disponible midler tas av styret på grunnlag av forslag fra fagkomiteen. Fagkomitéen foreslår også innstilling ved en eventuell prisbelønning for fremragende arbeid innen nevnte fagområdet.

§ 4

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet.

Translate »