Søk

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning

Legatet deler årlig ut Monrad-Krohns pris for fremragende nevrologisk forskning. 

Prisen tildeles kandidater fortrinnsvis innen klinisk nevrologi.
 
Professorer i nevrologi ved Nordens universiteter ((Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige) inviteres til å nominere kandidater i tidsrommet 1. september til 15. januar.
 
Publikasjoner må være skrevet på et av de skandinaviske språk eller engelsk for å komme i betraktning.
 
Monrad-Krohns pris deles ut hvert år på Norsk nevrologisk forenings årsmøte i mars.
 
 
Nominasjoner sendes per post til unifor@unifor.no og markeres med emnet «Nominasjon Monrad-Krohns pris».
 
 
Klikk her for å se en fullstendig oversikt over prismottakere. 

Vedtekter

FOR

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. august 1963, 28. mai 1991, 19. januar 1993 og 7. juni 2001. Tidligere stadfestet av Sosialdepartementet 6. desember 1933, 25. november 1936, 19. februar 1938, 13. februar 1939, 28. april 1948, 11. februar 1954, 30. april 1954, 20. juni 1956 og 25. september 1963.

 

§1.

Legatet ble i 1933 skjenket universitetet av fru Alette Monrad-Krohn og professor dr. G. H. Monrad-Krohn med et grunnfond på NOK 15.000,-, som senere ved gaver fra de to donatorer er blitt øket til ca. NOK 60.000,- og deretter ytterligere øket med en gave fra skipsreder Chr. Haaland i 1949 på NOK 30.000,- slik at dets grunnfond ved endringen i statuttenes §10 i 1954 utgjorde NOK 92.000,-. Senere er legatets kapital øket ved gaver fra den gjenlevende av de opprinnelige donatorer og gjentagne større gaver fra skipsreder Sigval Bergersen d.y. samt ved statuttmessige rentetillegg, slik at legatets samlede midler per 31.12.1962 beløp seg til NOK 147.208, 65. Ved overføring fra opplagsfond og rentefond er hovedfondet (grunnfondet) per 1. januar 1991 satt til NOK 700.000,-. Grunnfondet er urørlig.

§2.

Hovedfondet skal økes ved at minst 1/3 - en tredjedel - av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen utdeles hvert år som en pris for fremragende neurologisk arbeid, fortrinnsvis innen den kliniske neurologi.

§3. 

Prisbelønningen utdeles av Det medisinske fakultet etter innstilling av en komité bestående av tre medlemmer, nemlig professor I i neurologi ved Rikshospitalet (professor G. H. Monrad-Krohns lærerstilling), ett av Det medisinske fakultet valgt medlem og ett av Norsk neurologisk forening valgt medlem. Utdelingen finner sted ved Norsk neurologisk forenings årsmøte. Komitémedlemmene velges for 5 - fem - år om gangen.

§4.

Hvis intet arbeid er funnet verdig til belønning, kan etter innstilling av den nevnte komité en del av det beløp som står til rådighet utdeles som stipendium til en lege som utfører klinisk forskningsarbeid ved Rikshospitalets neurologiske avdeling. Udisponert avkastning tillegges kapitalen.

§5.

Innstillingskomitéen skal hvert år 9 måneder før utdeling få en oversikt over de midler som er disponible for utdeling.

§6. 

Publikasjoner som skal bedømmes etter §2 må, for å komme i betraktning være skrevet enten på et av de tre skandinaviske språk eller på engelsk, tysk eller fransk.

§7.

Når det skjer en utdeling av en prisbelønning etter §2, skal utdeling ledsages av et diplom. Mottageren må forplikte seg til å holde ett eller flere foredrag ved universitetet over det emne som det prisbelønte arbeid handler om.

§8.

Professorene i neurologi ved universitetene i de nordiske land (Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige) skal ha rett til å foreslå kandidater til prisbelønningen, og skal hvert år minst seks måneder før eventuell utdeling tilskrives fra Universitetet i Oslo med forespørsel om de har noe arbeid å foreslå til prisbelønning. Samme forslagsrett er også gitt medlemmene av legatets innstillingskomité, jfr. §3. De eventuelle forslag oversendes innstillingskomiteen innen to måneder før årsmøtet.

§9.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.