Søk

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Støtte gis til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Stiftelsen gir kun støtte til søknader fra forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Støtte til gjesteforskere er likevel mulig gjennom deres samarbeid med tilsatte ved Universitetet i Oslo.

Ett års ubenyttede midler kan utdeles påfølgende år.


Utlysning

Søknadsfrist 01.05.2021
Tilgjengelig for utdeling: 174 000,00 NOK
 

Finn Jørgen Walvigs stiftelse


Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

 STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 174 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være forskningstilsatt eller stipendiat ved Universitetet i Oslo. Støtte kan gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

- drive med grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

 

Søknadsfristen er 1. mai


 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1

Stiftelsen er opprettet iht testament datert 12.12.2006 etter Finn Jørgen Walvig. Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 5 000.000.

§ 2

Den disponible del av avkastningen skal brukes til forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Det skal med likeverdig prioritet gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som eksempelvis økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi etc. Med akvatiske organismer skal videre forstås bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og det maritime miljø. Ett års ubenyttede midler kan benyttes i påfølgende år.

§ 3
Stiftelsen gir kun støtte til søknader fra forskningstilstatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Støtte til gjesteforskere er likevel mulig gjennom deres samarbeid med tilsatte ved Universitetet i Oslo.  Det skal til en søker normalt ikke tildeles beløp som overstiger 20 % av totalbeløpet som stiftelsen har til utdeling, og det skal ved prioriteringer av søknader legges avgjørende vekt på forskningsprosjektets kvalitet og originalitet. Det skal som hovedregel gis støtte til drift, men det kan også gis støtte til anskaffelse av utstyr. Det forutsettes at utstyrsmessige anskaffelser etter prosjektperioden skal tilfalle Biologisk Stasjon i Drøbak. Det forutsettes videre at stiftelsen blir nevnt som økonomisk bidragsyter og Biologisk Stasjon nevnt som arbeidssted i publikasjoner, at Biologisk stasjon mottar minimum tre kopier av disse.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomité på 6 fagpersoner med professor kompetanse som skal innstille på tildelinger. Den til enhver tid tilsatte bestyrer av Biologisk Stasjon i Drøbak skal fungere som fagperson og som fast administrativ leder av fagkomiteen. I tillegg skal det oppnevnes 1 fagperson fra Universitetet i Oslo ved hhv. Institutt for molekylær biovitenskap (IMB), Biologisk institutt (BI) og Institutt for medisinske basalfag (IMB). I tillegg skal det oppnevnes 1fagperson fra hhv. Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »