Søk

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Støtte gis til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Stiftelsen gir kun støtte til søknader fra forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Støtte til gjesteforskere er likevel mulig gjennom deres samarbeid med tilsatte ved Universitetet i Oslo.


Utlysning

Søknadsfrist 01.05.2024
Tilgjengelig for utdeling: 211 000,00 NOK
 

Finn Jørgen Walvigs stiftelse


Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr - 42 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i år totalt deles ut inntil 211 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Det gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel

-     økologi
-     fysiologi
-     
systematikk
-     
genetikk
-     
toksikologi, osv.

Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Aktuelle kandidater er forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Det kan også gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

 

 

Søknadsfristen er 1. mai


 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet iht testament datert 12.12.2006 etter Finn Jørgen Walvig. Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 5 000.000.

§ 2

Den disponible del av avkastningen skal brukes til forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Det skal med likeverdig prioritet gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som eksempelvis økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi etc. Med akvatiske organismer skal videre forstås bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og det maritime miljø. Ett års ubenyttede midler kan benyttes i påfølgende år.

§ 3

Stiftelsen gir kun støtte til søknader fra forskningstilstatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Støtte til gjesteforskere er likevel mulig gjennom deres samarbeid med tilsatte ved Universitetet i Oslo.  Det skal til en søker normalt ikke tildeles beløp som overstiger 20 % av totalbeløpet som stiftelsen har til utdeling, og det skal ved prioriteringer av søknader legges avgjørende vekt på forskningsprosjektets kvalitet og originalitet. Det skal som hovedregel gis støtte til drift, men det kan også gis støtte til anskaffelse av utstyr. Det forutsettes at utstyrsmessige anskaffelser etter prosjektperioden skal tilfalle Biologisk Stasjon i Drøbak. Det forutsettes videre at stiftelsen blir nevnt som økonomisk bidragsyter og Biologisk Stasjon nevnt som arbeidssted i publikasjoner, at Biologisk stasjon mottar minimum tre kopier av disse.

§ 4

Stiftelsen skal ha en fagkomité på 6 fagpersoner med professor kompetanse som skal innstille på tildelinger. Den til enhver tid tilsatte bestyrer av Biologisk Stasjon i Drøbak skal fungere som fagperson og som fast administrativ leder av fagkomiteen. I tillegg skal det oppnevnes 1 fagperson fra Universitetet i Oslo ved hhv. Institutt for molekylær biovitenskap (IMB), Biologisk institutt (BI) og Institutt for medisinske basalfag (IMB). I tillegg skal det oppnevnes 1fagperson fra hhv. Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

§ 5

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum 10 personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »